Innkalling til Årsmøte FO Vestland 2022

Tid      tirsdag 8.mars kl. 09.00 – onsdag 09.mars kl.15.30
Sted    Scandic Flesland Airport

 

Årsmøtet i FO Vestland vil bli avholdt iht. vedtektenes § 11.3. Medlemmer og klubber som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette minst 4 uker før årsmøtet holdes, som betyr at forslag må være styret i hende innen 7. februar 2022.  Forslag sendes pr. e-post: post@vestland.fo.no

Saker til årsmøtet med styrets innstilling sendes årsmøtedeltakerne minst 2 uker før årsmøtet holdes; 21.februar. Andre medlemmer vil ha tilgang til årsmøtepapirene på avdelingens hjemmeside www.fo.no

På årsmøtet møter FO Vestland sine valgte representanter med tale-, forslags- og stemmerett. Påmelding: www.fo.no i kursportalen: Årsmøte FO Vestland. Påmeldingsfrist 21.februar.  

Andre medlemmer som ønsker delta på årsmøte har møte-, tale og forslagsrett og må melde seg på via epost post@vestland.fo.no   innen 21. februar.

Årsmøtet har følgende dagsorden:

1.       Åpning
2.       Konstituering

2.1 Innkallingens lovlighet
2.2 Valg av dirigent(er)     
2.3 Valg av sekretær(er)
2.4 Valg av protokollkomite
2.5 Valg av redaksjonskomité
2.6 Valg av tellekorps
2.7 Godkjenning av sakliste og dagsorden
2.8 Godkjenning av forretningsorden
3.       Årsberetning
4.       Regnskap og kontrollkomiteens beretning
5.       Innkomne forslag og avdelingens handlingsprogram
6.       Økonomi

6.1 Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden
6.2 Budsjett
7.       Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning (jf. § 11.4)
8.       Valg av:

a)            Fylkesavdelingsstyret: Leder, nestleder(e), fylkessekretærer og minst fem styremedlemmer. Blant styremedlemmene skal det være en profesjonsfaglig ansvarlig for hver seksjon, samt en med kassererfunksjon.
b)           Profesjonsfaglige utvalg. Ved valg av profesjonsfaglige utvalg har bare representanter fra aktuell seksjon stemmerett.
c)            Rådgivende utvalg
d)           Valgkomité
e)            Kontrollkomité
f)            Andre valg