Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. Fylkesavdelingsstyret fører protokoll fra sine møter.

STIFTELSESÅRSMØTE SAK 5.7 /2020
Medlemmer av Fylkesavdelingsstyret - Mandat
Forslagsstiller: Interimstyret
Forslag vedtak: Årsmøtet vedtar mandat for medlemmer av Fylkesavdelingsstyret

"Styret skal være kjent med FOs vedtekter og følge disse. Styret har helhetlig ansvar for FO Hordalands politikk. §11.6 omhandler Fylkesavdelingsstyret.

Arbeidsform
Medlemmer i fylkesavdelingsstyret har rett til permisjon for å møte og har møteplikt i styret og representantskapet. For å få til et handlekraftig styre er det nødvendig at oppsatt møteplan følges og at tidsplaner holdes. Innkalling og sakspapirer skal være sendt ut minst en uke før styremøtet.
Møteplan vedtas på årsmøte, som en del av «Møte- og aktivitetsplanen» i avdelingen. Å delta i styret vil medføre arbeid og møtevirksomhet også utenom ordinær arbeidstid.

Arbeidsoppgaver styremedlemmer
• Medlem i styret skal jobbe i forhold til avdelingens hovedarbeidsoppgaver.
• Delta på styremøter og representantskapsmøter.
• Møte forberedt til styremøtene og representantskapsmøtene.
• Ta på seg ansvar for ulike oppgaver til neste styremøte, jamfør handlingsprogram for perioden.

Fravær meldes til leder som innkaller vara. Vara er nummerert fra 1. til 3. Vara bør delta på først styremøte etter årsmøte og delta på årlige styresamlinger."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i avdelingen er sammensatt av aktive medlemmer og tillitsvalgte fra ulike arbeidsfelt. Vedtektene våre regulerer hvordan sammensetning er blandt yrkesgruppene og fordeling kvinner og menn. Styrets oppgaver er å arbeide i tråd med vedtak fra FOs Kongress og vårt eget årsmøte som avholdes 2.hvert år. Representantskapet i FO Hordaland ligger også viktige føringer for styrets arbeid.

 Styremedlemmer 2018-2020

Grethe Kvist  S         leder grethe.kvist@fo.no  99362350
Bente Owren  V fylkessekretær bente.owren@fo.no 46664095
Mohamad Mehdi  S nestleder mohamad.mehdi@bufetat.no 91775018
Mohamad Mehdi  S kasserer mohamad.mehdi@bufetat.no 91775018
Ann Grethe Aasheim  B profesjons
ansvarlig
angaashe@online.no 93812756
Siv Myking               S  profesjons              
ansvarlig
siv.myking@bergen.kommune.no 97578815
Erik Birkeland  V profesjons
ansvarlig
erik.birkeland@bergen.kommune.no 97540578
Jan Aarskog  B' medlem

jan.aarskog@gmail.com

46618987
Renate Remes Øen  B medlem Renathe.Oen@bergen.kommune.no 98451321
Rolf Unneland'  V medlem

rolu@helse-bergen.no

99792986
Carjet Demir  B medlem carjet.demir@bergen.kommune.no 48146707
Trude Devik  S 1. vara trude.devik@bergen.kommune.no 95705648
Kenneth Larsen  V 2. vara kenneth.larsen49@gmail.com 90998012
Magnus Nymoen  B 3. vara magnus.nymoen@bergen.kommune.no 99480055