Mandat til nestleder vervet

Fylkesavdelingens oppgaver er hjemlet i FO sine vedtekter § 11.2. Fylkesavdelingene skal legge opp sin aktivitet i tråd med landsmøtets og landsstyrets prioriteringer.


Nestleder er leders stedfortreder og må holde seg oppdatert når det gjelder de daglige politiske, økonomiske og driftsmessige oppgavene i fylkesavdelingen, noe som krever et nært samarbeid med fylkesleder.


Nestleder jobber innenfor de rammer og fullmakter som til enhver tid er gitt av fylkesstyret. Det er fylkesstyre som setter opp rammer og prioriteringer av arbeidsoppgavene for nestleder, i samsvar med vedtatt handlingsplan og budsjett for avdelingen. Nestleder er medlem av fylkesavdelingsstyret og arbeidsutvalget.
Nestleder har medansvar for kontakt med FO sentralt og skal delta på faste samlinger i regi av FO. Nestleder er fylkesleders vara i landsstyret.


Nestleder har medansvar for at fylkesavdelingen yter bistand og oppfølging til medlemmer, tillitsvalgte og klubber, samt initiering av klubber og nettverk av tillitsvalgte.


• Nestleder skal følge opp utvalgsarbeidet, delta i rekrutteringsarbeid og utadrettet informasjonsvirksomhet.
• Nestleder har medansvar for fast møtevirksomhet, planlegging, ledelse av møtene og ansvar for protokollføring fra avdelingsstyremøter og representantskapsmøter.
• Nestleder skal delta på faste økonomimøter i avdelingen.
• Nestleder skal drive politisk arbeid, følge opp kontakten med LO og fagforeninger i fagbevegelsen og synliggjøre FO i Vestland.
• Nestleder skal ha ansvar for det profesjonsfaglige arbeidet i avdelingen, med vekt på oppfølging av de profesjonsfaglige utvalgene, bistand ved fagkonferanser, kontakt med høyskolen og informasjon om ulike stipendordninger.
• Leder utøver arbeidsgiveransvar overfor nestleder på vegne av styret i avdelingen.


Avlønning for nestleder følger sentrale vedtak fra Landsstyret, i spennet mellom fylkesleder og fylkessekretær. FO Vestland avsetter lønnsmidler inkludert pensjon og forsikringer for nestleder. FO sentralt foretar lønnsutbetaling.
Arbeids- og lønnsvilkår reguleres av «Reglement for Lønns- og arbeidsvilkår for lønna organisasjonstillitsvalgte i FO».