Fylkessekretører sine ansvarsområde

Fylkessekretær - mandat 2020-2022


Fylkesavdelingens oppgaver er hjemlet i FO sine vedtekter § 11.2. Fylkesavdelingene skal legge opp sin aktivitet i tråd med landsmøtets og landsstyrets prioriteringer. Fylkesleder jobber innen-for de rammer og fullmakter som til enhver tid er gitt av fylkesstyret. Det er styret, ved leder, som i samarbeid med fylkessekretær setter opp rammer og prioritering av arbeidsoppgavene.


FO Vestland har 3 fylkessekretærer
• 2 fylkessekretærer har kontor i Bergen med ansvar for henholdsvis Midtfylket og Sørfylket
• 1 fylkessekretær har kontor i Førde med ansvar for Nordfylket


Fylkessekretærenes ansvar og oppgaver
Hver fylkessekretær har hovedansvar for medlemssaker og forhandlinger i KS innenfor sin del av fylket + minst ett tariffområde utenom KS (Stat, Spekter, NHO, Virke). Ved behov bistår en av de andre fylkessekretærene.
Hovedansvaret for øvrige arbeidsområder og oppgaver fordeles. Felles ansvar å ivareta oppgaver.


Medlemssaker
• Råd/veiledning til medlemmer
• Råd/veiledning/bistand til tillitsvalgte
• Håndtere saker som ikke ivaretas av lokal tillitsvalgt
• Forberede saker til FO sentralt/LO juridiske


Tillitsvalgte
• Ha løpende kontakt og oppfølging
• Ha møter med tillitsvalgte
• Følge opp de tillitsvalgte på møter i regi av avdelingen


Klubber
• Være pådriver for oppbygging av klubber
• Ha kontakt med og være oppdatert på aktiviteter
• Delta på årsmøter og medlemsmøter


Tariff
• Holde seg oppdatert på gjeldende tariff og avtaleverk
• Inngå i avdelingens tariffpolitiske utvalg (TAPO)
• Forberede og legge fram aktuelle saker til møter i avdelingen vedørende aktuelle tariffsaker
• Har ansvar for lokal tariffkonferanse


Lønnsforhandlinger
• Råd/veiledning/bistand til tillitsvalgte i lokale lønnsforhandlinger
• Tilby skolering lokale forhandlinger
• Ivareta lokale lønnsforhandlinger i kommuner og tildelte tariffområder der det ikke er lokalt tillitsvalgtapparat
Arbeidstidssaker § AML 10.12, 4 ledd
• Råd/veiledning til lokal tillitsvalgt
• Samarbeid med andre forbund
• Saksbehandling og videresending til FO sentralt


Rekruttering og medlemsbevaring
• Følge medlemsutviklingen i avdelingen
• Være pådriver for at medlemsopplysninger blir oppdatert
• Gjennomføre tiltak for å rekruttere og beholde yrkesaktive


Nettverksmøter
• Gjennomføre nettverksmøter i regioner og tildelte tariffområder
Utvalg
• Ha kontakt med og være oppdatert på aktiviteter i avdelingens utvalg


Studenter
• Opprette og holde jevn kontakt med studiestedene
• Bidra til å opprette studentstyre på studiestedene
• Bistå studentstyret i form av jevn kontakt og gode innspill
• Gjennomføre rekrutteringstiltak
• Gjennomføre undervisning innenfor ulike tema
   1. studieår – FO-frokost/Klassens time (informasjon om FO)
   3. studieår – forelesning om arbeidslivet /jobbsøkerkurs


Tillitsvalgtskolering
• Gjennomføring av planlagt tillitsvalgtskolering
• Vurdere behov for skolering i regi av andre leverandører
• Vurdere behov for skolering på representantskapsmøter