Mandat verv som fylkesleder

Fylkesavdelingens oppgaver er hjemlet i FO sine vedtekter § 11.2. Fylkesavdelingene skal legge opp sin aktivitet i tråd med landsmøtets og landsstyrets prioriteringer.


Fylkesleder er den øverste politiske leder i FO Vestland, og har det daglige politiske, økonomiske og driftsmessige ansvaret i fylkesavdelingen i samsvar med vedtatt handlingsplan og budsjett for avdelingen.


Fylkesleder jobber innenfor de rammer og fullmakter som til enhver tid er gitt av fylkesstyret. Det er fylkesstyret som setter opp rammer og prioriteringer av arbeidsoppgavene for fylkesleder. Fylkesleder er leder av fylkesavdelingsstyret og arbeidsutvalget.


• Fylkesleder har det overordnete ansvar for kontakt med FO sentralt. Fylkesleder er en av avdelingenes to representanter i FO sitt landsstyre.
• Fylkesleder har det overordnete ansvar for at fylkesavdelingen yter bistand og oppfølging til medlemmer, tillitsvalgte og klubber, samt initiering av klubber og nettverk av tillitsvalgte.
• Fylkesleder skal følge opp utvalgsarbeidet, delta i rekrutteringsarbeid og utadrettet informasjonsvirksomhet.
• Fylkesleder har det overordnete ansvar for økonomiarbeidet i avdelingen i tett samarbeid med nestleder og styremedlem med kassererfunksjon.
• Fylkesleder har ansvar for fast møtevirksomhet, planlegging, innkallinger og ledelse av møtene.
• Fylkesleder skal drive politisk arbeid, følge opp kontakten med LO og fagforeninger i fagbevegelsen og synliggjøre FO i Vestland.


Leder har styret som arbeidsgiver. Leder utøver arbeidsgiveransvar overfor kontorsekretær, nestleder og fylkessekretærer på vegne av styret i avdelingen.
Avlønning for fylkesleder følger sentrale vedtak fra Landsstyret. FO Vestland avsetter lønnsmidler inkludert pensjon og forsikringer for fylkesleder, mens FO sentralt foretar lønnsutbetaling. Arbeids- og lønnsvilkår reguleres av «Reglement for Lønns- og arbeidsvilkår for lønna organisasjonstillitsvalgte i FO».