§ 11.4 Fylkesavdelingens representantskap
Representantskapet er fylkesavdelingens høyeste organ mellom årsmøtene.
Representantskapet består av valgte representanter fra klubber, samt styret i fylkesavdelingen, inklusive landsstyrerepresentanten, ledere for fylkesavdelingens utvalg og representantene fra FO-studentene. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet.

Fylkesavdelingsstyret innkaller representantskapet til møte minst to ganger i året.
Representantskapets medlemmer innkalles med minst fire ukers varsel. Fylkesavdelingsstyret innkaller ellers representantskapet når det finner det påkrevd eller når minst 2/3 av representantskapets medlemmer krever det.

Representantskapet behandler forslag til saker og valg av delegater til landsmøtet, og nominasjon av representant til landsstyret med vara. Dette skjer innenfor de frister som framgår av § 5.

Representantskapet velger året før årsmøtet en settevalgkomite på tre medlemmer som er sammensatt av en fra hver profesjon. Settevalgkomiteen innstiller på medlemmer til valgkomiteen som skal velges på årsmøtet, og fungere mellom årsmøtene.

Det første representantskapsmøtet i det året det ikke er årsmøte, vedtar fylkesavdelingens budsjett samt godkjenner fylkesavdelingens regnskap for foregående år.

Alle saker i representantskapet avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme, unntatt ved valg av leder, da avgjøres valget ved loddtrekning etter andregangs votering.

Det føres protokoll fra representantskapsmøtene.

Representantskapsmedlemmer har krav på permisjon med lønn. Det må søkes arbeidsgiver om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale.

KS         Hovedavtalens del B, § 3-5 c)    
STAT Hovedavtalen § 39, pkt.1
SPEKTER Hovedavtalens Kap.X, § 52
VIRKE Hovedavtalen LO–Virke § 4-4.4
NHO Hovedavtalen § 5-8

 

 

 

Møter 2020og permisjon.oversikt finner du i dette brevet   (DOC, 75KB)brev i e-post til alle medlemmer av Representantskapet FO Vestland . Det kan legges ved søknad om permisjon til arbeidsgiver.

Dersom du ikke kan møte MÅ DU SØKE FO Vestland OM PERMISJON på dette skjema