FO-Studentene er organisert slik:

 

organisasjonskart

 

Landsting

Landstinget er FO-Studentenes øverste organ. Det arrangeres to ganger i året, en gang under årsmøtet på høstsemesteret og en gang under lokallagskonferansen i vårsemesteret. Landstinget består av to representanter fra hver av FOs utdanninger ved hvert studiested. I tillegg møter sentralstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen. 

Sentralstyret

Sentralstyret er underordnet landstinget og velges på årsmøtet i høstsemesteret. Det består av leder, nestleder, sosionomrepresentant, barnevernspedagogrepresentant, vernepleierrepresentant og velferdsviterrepresentant. Det er sentralstyret som er ansvarlig for den daglige driften av FO-Studentene.

Valkomiteen

Valgkomiteen består av en leder og to medlemmer som velges på årsmøtet i høstsemesteret. Valgkomiteen innstiller på sentrale verv i FO-Studentene.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen består av leder og to medlemmer som velges på årsmøtet i høstsemesteret. Kontrollkomiteen overser at FO-Studentenes beslutningsorganer følger handler i tråd med vedtektene.

Lokallag

Lokallag er en samling av alle studentmedlemmer på et studiested. Lokallagene er direkte underlagt landstinget. Hvert lokallag velger et lokallagsstyre som er ansvarlig for aktivitetene i lokallaget. 

Lokallagsstyret

Lokallagsstyret velges av lokallagets årsmøte og er ansvarlig for aktivitetene i lokallaget. Det skal minimum bestå av leder, nestleder og økonomiansvarlig, men kan beststå av flere øvrige styremedlemmer.