Vedlagt finner du Kriterier for lønnsfastsettelse og likelønn (PDF, 994KB)som partene er blitt enige om (d.v.s. KAH, der FO er med, og arbeidsgiveren Oslo kommune).

Se spesielt under punktet 1.3.2: A-E. Disse kriteriene anvendes hver for seg eller i sammenheng når du skal finne argumentasjon for ditt lønnskrav:

A: Arbeids- og ansvarsområde: Kriteriet relaterer seg til arbeidets innhold i forhold til oppgaver, ansvar, kompleksitet og arbeidsforhold, herunder ansvar for mennesker og materielle verdier. Vesentlige endringer (ut over det påregnelige) av arbeids- og ansvarsområdet vurderes.

B: Ledelsesansvar:Kriteriet omfatter alle former for ledelsesansvar/lederoppgaver, og vil i hovedsak relateres til omfang, mennesker, økonomi, fag og materielle forhold.

C: Kompetanse:Kriteriet omfatter den samlede kompetanse (formal- og realkompetanse) som er relevant for å utføre arbeidet. Endring av kompetansekravene og/eller kompetanseutvikling vurderes.

D: Mål og resultat: Kriteriet gjelder krav til tjenestens kvalitet og grad av mål- og resultatoppnåelse i forhold til tilgjengelige ressurser på alle nivåer i organisasjonen, herunder gjennomføring og utvikling av arbeidet.

E: Rekruttere og beholde:Kriteriet kan brukes som virkemiddel for å beholde kvalifisert, motivert og stabil arbeidskraft, samt for å rekruttere nye medarbeidere til kommunen.

HUSK: snakk med andre i like/liknende stillinger både internt og eksternt. Ikke forvent at de lokale tillitsvalgte skal finne alle argumentene, men skriv ned hvorfor akkurat du bør få lønnsøkning. Bruk argumenter som passer innenfor de punktene som er skrevet her.