Staten har et særlig ansvar for at alle innbyggerne får mulighet til å bo trygt og godt. Gjennom en aktiv og målrettet boligpolitikk skal velferdsstaten sikre at vi har tilgjengelige boliger til hele befolkningen, at boligene og bomiljøet har en standard som er i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger. Boligpolitikk er en vesentlig del av FOs sosialpolitiske arbeid, og omfattes av FNs bærekraftmål om fattigdom, helse og livskvalitet, ulikhet og bærekraftige byer og lokalsamfunn (1, 3, 10 og 11).

Et trygt og godt sted å bo, et hjem, er avgjørende for vår fysiske og psykiske helse. Hjemmet vårt skal gi oss den tryggheten og forutsigbarheten vi trenger for å delta i utdanning, arbeid og aktivitet. Å ha et hjem gir tilhørighet, verdighet, mulighet for selvbestemmelse og overskudd til å mestre hverdagen. Gjennom politisk påvirkning overfor sentrale myndigheter og andre viktige aktører, skal FO jobbe aktivt for en boligpolitikk som regulerer boligmarkedet gjennom økonomiske- og boligsosiale virkemidler, og som sikrer alle en god og egnet bolig.

FOs mål for boligpolitikken er:

 • Å bidra til sosial utjevning, og sikre at alle kan bo trygt og godt.
 • Å bidra til at alle barn skal vokse opp i bomiljø som fremmer fysisk og psykisk helse, gjennom et trygt og godt psykososialt oppvekstmiljø, samt forutsigbarhet og kontinuitet knyttet til skole og fritidsaktiviteter.
 • Å forebygge og forhindre at dårlig bostandard og utrygge oppvekstsvilkår overføres fra en generasjon til en annen.
 • Å bidra til verdighet og selvbestemmelse, samt inkludering og tilhørighet i lokalsamfunnet.
 • Å bidra til å bekjempe diskriminering av enkeltgrupper i boligmarkedet. Alle skal ha lik mulighet til å skaffe seg og beholde bolig.
 • Å bidra til at de som trenger tilrettelagt bolig får det innen rimelig tid.

FO skal jobbe aktivt for å fremme vår boligpolitikk gjennom politisk påvirkning i aktuelle fora, gjennom innspill, høringer mv. FO er representert i LOs boligpolitiske utvalg og deltar aktivt i LOs boligpolitiske arbeid. FO deltar med innspill til regjeringsoppnevnt ekspertgruppe som skal gjennomgå bostøtten.

En god sosial boligpolitikk

For at alle skal få mulighet til å bo trygt og godt, trenger vi virkemidler som gjør det mulig for alle å realisere drømmen om egen bolig, uavhengig av om boligen er eid eller leid. Staten, gjennom Husbanken og den enkelte kommune, må ha gode økonomiske og boligsosiale virkemidler tilgjengelig for kommunene, privatpersoner og andre målgrupper som borettslag, frivillige organisasjoner og interesseforeninger.  Virkemidlene skal sørge for at vi får et større tilfang av egnede boliger som favner hele befolkningen. I tillegg er det behov for tiltak og tilrettelegging for de som trenger veiledning og praktisk hjelp for å skaffe seg bolig, for å mestre å bo og for å beholde ervervet bolig. 

FO skal jobbe for:

 • En sosial boligpolitikk som sikrer alle et godt sted å bo, og en bolig av god standard tilpasset den enkeltes behov.
 • At kommunen har tilstrekkelig antall tilrettelagte boliger tilsvarende behovet.

Regulering av boligmarkedet 

Gruppen vanskeligstilte på boligmarkedet øker og omfatter nå også personer med alminnelig god inntekt. Det er behov for en boligpolitikk som tar de reelle forholdene på alvor, og sikrer et bedre regulert og differensiert boligmarked. Det må bygges flere boliger slik at tilgjengeligheten samsvarer med etterspørselen, og det må legges til rette for større variasjon av ulike boformer. Boligprisene må ned på et nivå som gjør det mulig for folk med inntekt på nivå med gjennomsnittet å kjøpe bolig, uten å gjøre bruk av statlige virkemidler som er ment for personer med lavinntekt1.  Tilgjengelige økonomiske virkemidler må harmonere med faktisk behov, slik at de virker utjevnende og bidrar til at alle får mulighet til å skaffe og beholde en egnet bolig.

FO skal jobbe for at:

 • Regelverket for beskatning på bolig, særlig sekundærbolig, gjennomgås slik at bolig ikke blir et investerings- og spekulasjonsobjekt
 • Finansieringsordninger for kjøp av bolig og krav til egenkapital må utredes og vurderes på nytt.

Regulering av prisveksten på boliger

Boligprisveksten i Norge i perioden 2011-2021 har vært på 67% for landet som helhet. Boligprisene har økt mest i de største byene2.   Den eksplosive økningen i boligprisene har ført til at stadig flere får problemer med å komme inn på boligmarkedet, og gruppen vanskeligstilte på boligmarkedet har økt. En konsekvens er nedgang i andel personer mellom 20-34 år som eier bolig3.  I tillegg har den sterke prisøkningen på boliger i sentrale strøk ført til en devaluering av prisen på boliger i distriktene. 

FO skal jobbe for at:

 • Staten tar nødvendige grep for å regulere prisnivået i boligmarkedet.
 • Husbankens rolle i det boligpolitiske og boligsosiale arbeidet styrkes.
 • Kommunenes muligheter til å bygge og drifte ikke-kommersielle (utleie)boliger styrkes.
 • Boliger gjøres mindre attraktive som spekulasjons- og investeringsobjekt for utbyggere og oppkjøpere. 
 • Det bygges studentboliger tilsvarende behovet. 

Regulering av prisnivå på kommunale utleieboliger og førstegangsboliger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger til etablering av kommunale (utleie)boliger må reguleres, og boutgiftene må sees i sammenheng med beboers inntekt og betalingsevne. Personer med pensjon, uføretrygd eller annen trygdeytelse som hovedinntekt, og personer med lavinntekt, skal ikke gjøres avhengig av supplerende økonomisk sosialhjelp, som følge av høy husleie i kommunale utleieboliger. Praktisering av gjengs leie på kommunale utleieboliger må fjernes og prisnivået må reguleres.

En større andel boliger må oppfylle kravene til universell utforming. Dette innebærer at universell utforming skal være krav for nybygg, og tilstrebes ved rehabilitering og ombygging, slik at både bolig, fellesområder og utearealer er tilgjengelige og kan brukes av alle; barn, unge, voksne, eldre og personer med ulike funksjonsnedsettelser. 

Bostøtten må gjennomgås og fornyes slik at den imøtekommer innbyggernes faktiske behov. Inntektsgrensen for unge uføre må økes tilsvarende justeringen av brutto inntekt som følge av uførereformen i 2015, slik at de igjen blir omfattet av ordningen. Bostøtteordningen må styrkes, for å sikre at ordningen fungerer i tråd med intensjonen, om at personer med lav inntekt og høye boutgifter får mulighet til å skaffe seg bolig og beholde den. 

FO skal jobbe for at:

 • Kommunene kan bygge og vedlikeholde utleieboliger, omsorgsboliger, førstegangsboliger og tilrettelagte boliger, tilsvarende behovet.
 • Husleie på kommunale utleieboliger prisreguleres, og at praksisen med gjengs leie fjernes.
 • Det bygges flere boliger for leie til eie.
 • Det bygges tidsriktige boenheter som ivaretar hensynet til universell utforming av bygning og uteområder, og som legger til rette for bofellesskap på tvers av generasjoner og funksjonsvariasjon. 
 • Områdeplanlegging utvikler og etablerer flerbruksarealer, sosialt og økologisk bærekraftige møteplasser, både inne og ute. 
 • Det iverksettes prisdempende tiltak.
 • Startlån fra Husbanken favner en større gruppe enn dagens ordning.
 • Inntektsgrensen for bostøtte oppjusteres. 
 • Leietakernes rettigheter og rammevilkår styrkes og reguleres gjennom et mer tidsriktig og rettferdig lovverk.

Boligsosiale virkemidler:

Staten, gjennom Husbanken og kommunene, skal sørge for utvikling av bærekraftige boliger, boområder og bomiljø. Husbanken forvalter en rekke virkemidler som skal sikre dette. Husbanken må derfor aktivt fremme kunnskap om tilgjengelige virkemidler og tiltak overfor kommuner, privatpersoner og andre som vil ha nytte av denne kunnskapen. Kunnskap som skal bidra til å sikre gode, trygge og stabile boliger og boforhold for befolkningen som helhet, og for vanskeligstilte i særdeleshet. Gode bo- og oppvekstsvilkår for barn skal vektlegges, og barn som vokser opp i fattige og vanskeligstilte familier skal ha et særlig fokus. Det må være et mål at alle skal få likeverdig tilgang på hjelp til å skaffe seg bolig, og beholde den, uavhengig av økonomi, funksjonsvariasjon og hvor i landet du bor eller ønsker å bosette deg. 

Det er stor variasjon i kommunenes kompetanse om Husbankens boligpolitiske og boligsosiale virkemidler. Derfor mener FO det er behov for systematisk opplæring og veiledning av kommunene for å øke kunnskap og kompetanse om de ulike virkemidlene de har tilgang på gjennom Husbanken, og hvordan de kan bruke disse i sitt boligpolitiske og boligsosiale arbeid. Boligsosial kompetanse og boligsosialt arbeid må derfor inngå i kommunenes planarbeid og planprosesser generelt og spesielt i planarbeid knyttet til boligutvikling. I tillegg må boligsosialt arbeid og kompetanse være en del av kommunens tverrfaglige og tverretatlige samarbeid knyttet til realisering av vedtatte planer, gjennomføring og oppfølging. 

FO skal jobbe for at:

 • Kommunene og andre som forvalter boligsosiale virkemidler har god kunnskap om gjeldene lovverk, retningslinjer og planer.
 • Kommunene og andre som forvalter boligsosiale virkemidler har sosialfaglig og boligsosial kompetanse, kunnskap om tilgjengelige virkemidler og hvordan virkemidlene kan realiseres og brukes.
 • Det boligsosiale arbeidet er godt organisert, har tilstrekkelig bemanning, og er en prioritert del av kommunens tverrfaglige og tverretatlige innsats. 
 • Det er gode rutiner som ivaretar ansattes sikkerhet knyttet til vold og trusler om vold.

Regjeringen ønsker å utvikle en kompetanseplan for alle kommuner4.  Kompetanseplanen skal utvikles i løpet av 2021 i samråd med kommunesektoren, andre statlige virksomheter, utdanningsinstitusjoner og brukerrepresentanter. FO skal følge med på om kompetanseplanen gir ønsket virkning og fungerer i tråd med intensjonen.
 

 

1EU og OECDs mål på lavinntekt er henholdsvis 50 og 60 prosent av medianinntekten. 
2Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Hovedrapport juli 2021. Regional prisutvikling Tabell 1: I Oslo, Tromsø og Trondheim har prisene økt med henholdsvis 100, 80 og 58 prosent. Så langt i 2021 har prisveksten vært 9,4% i Oslo, 5,9% i Tromsø og 9,4% i Trondheim. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for en bolig i Oslo ligger på 81.137, Tromsø 49.385 og Trondheim 48.721.
3Levekårsundersøkelsen EU-Silc 2003-2018, Statistisk sentralbyrå
4
https://www.regjeringen.no/contentassets/c2d6de6c12d5484495d4ddeb7d103ad5/oppdatert-versjon-alle-trenger-en-nytt-hjem.pdf