Plattform for boligpolitikk og boligsosialt arbeid

FO ønsker et samfunn som baseres på likeverd og trygghet. Vi vil ha et inkluderende samfunn med trygge rammer og rom for alle. Dette sikres best gjennom kollektive løsninger. Velferdsstaten må bygge på at velferdstjenestene er et offentlig ansvar, gjennom skattefinansiering og universelle ordninger.

Å ha et sted å bo er grunnleggende for å kunne fungere i samfunnet, og bolig er en av hovedpilarene i velferdsstaten. Viktigheten av å ha et sted å bo gjenspeiles også i menneskerettighetene der retten til bolig er nedfelt.

FOS VISJON FOR BOLIGPOLITIKKEN:

• Alle i Norge bor godt og trygt
• Boligpolitikken utjevner sosiale forskjeller
• Boligpolitikken fremmer inkludering og selvbestemmelse

Alle i Norge bor godt og trygt
• Det er virkemidler som gjør det mulig å få og beholde en bolig. Disse virkemidlene er kjent og benyttet.
• Kommunene skal eie og leie ut boliger for de som trenger det. Det offentlige må sikre finansieringsordninger som gjør alle i stand til å ha en tilfredsstillende og verdig bostandard.
• Det er utviklet kompetanse om boligsosialt arbeid
• Det er kompetanse på individuelt arbeid i andres hjem

Boligpolitikken utjevner sosiale forskjeller
• Den sosiale boligpolitikken gjenreises.
• Myndighetene styrer boligmarkedet gjennom politisk kontroll over prisutviklingen.

Boligpolitikken fremmer inkludering og selvbestemmelse 
• Boligpolitiske virkemidler brukes for å nå målet om inkludering
• Selvbestemmelse er førende prinsipp i utvikling av egen bolig.


FOS PRINSIPPER FOR BOLIGPOLITIKK OG BOLIGSOSIALT ARBEID:

Sosial boligpolitikk er helhetlig boligpolitikk
Boligpolitikken må ta ulike virkemidler i bruk for å gjøre det mulig for alle å få og beholde en bolig. En sosial boligpolitikk skal forebygge at mennesker kommer i sosialt og økonomisk uføre.

Boligpolitikk - et virkemiddel for å bekjempe fattigdom
Tilfredsstillende bolig er et grunnleggende element i bekjempelse av fattigdom.
Eierskap til bolig fører til rikdom for mange og fattigdom for få. Å eie bolig er i dag det viktigste midlet for å øke kapital. Boligpolitikken må ivareta et rettferdig fordelingsperspektiv.

En trygg bolig er forutsetningen for å kunne fungere i samfunnet 
Bolig er grunnleggende for å kunne delta i arbeid, utdanning og samfunnsliv for øvrig.

En god bolig forutsetter et godt bomiljø 
Vi har spesielle utfordringer knyttet til opphoping av sosiale problemer. Boligpolitikken må bryte dette mønsteret. Et bærekraftig samfunn krever lokale tiltak der nabolag står i fokus. I utvikling av gode bomiljø må fellesskap få mer oppmerksomhet.

Beboerperspektiv framfor behandlerperspektiv
Et godt beboerperspektiv er å gi ansvar og handlekraft til de som lever og bor i lokalsamfunnet. Med dette som utgangspunkt vil en skape grunnlag for fellesskap, avhengighet og forpliktelser for hverandre. Sosialt arbeid har kunnskapsbaserte tilnærminger for slik innsats.

Kommunen har ansvar for å skaffe boliger til folk flest
For å sikre et godt og differensiert boligmarked må kommunene ha en aktiv boligpolitikk som sikrer billige tomter, boliger for 1. gangs etablerere, og samarbeid med boligbyggelag og differensiert boområder.

Kommunene skal eie og leie ut boliger
Kommunene må ha en aktiv sosial boligpolitikk. Staten må bidra gjennom bedret kommuneøkonomi og utvikling av støtteordningene til både utleiebolig og at folk kan kjøpe egen bolig. Kommunene må bygge et tilstrekkelig antall utleieboliger. Da bidrar de i tillegg til arbeidsplasser. Kommunene må sette av tomter til selvbygging og legge til rette for opprettelse av boligbyggerlag.

Forhindre bostedsløshet og forsvarlig standard på midlertidig husvære
En boligpolitikk som skal sikre alle en trygg og god bolig forutsetter at det også finnes midlertidig husvære med en forsvarlig standard. Midlertidig husvære må ikke bli varig bolig.

Boligmarkedet må reguleres 
Boligprisene må holdes på et forsvarlig nivå, slik at folk flest er i stand til å skaffe seg og beholde bolig. Med det offentlige som aktør vil prisene kunne holdes nede og forebygge kraftig prisvekst og prisfall. Det offentlige må sikre nødvendig tilgang på boliger. Det må sikres en vedvarende tilførsel av nøkterne og rimelige boliger.

Universell og tilpasset utforming
Boliger må tilrettelegges universelt. Dette innebærer at man ved nybygging, rehabilitering og ombygging skal vektlegges at både boenheter, fellesområder og utearealer skal være brukbare for alle; barn, unge, voksne, eldre, og personer med ulike funksjonshemninger.

Kollektiver og samlokaliserte boliger
En helhetlig boligpolitikk innebærer også rom for ulike boformer. Avhengig av livssituasjon, ønske og behov må det være mulig å velge selvstendig bolig, kollektiv boform eller bolig samlokalisert med andre. Selvbestemmelse for den enkelte skal være et viktig prinsipp i valg av boform.

Studentboligbygging er et viktig virkemiddel for å utjevne de sosiale forskjellene knyttet til utdanning og øker muligheten til å være heltidsstudent.

Boligsosial handlingsplan 
Boligsosiale handlingsplaner bør utvikles og vedtas i den enkelte kommune som en delplan til kommuneplanen. Aktuelle tiltak må innarbeides i kommunens økonomiplan og årsbudsjett. Kommunale boligsosiale handlingsplaner gir bedre oversikt over behov og virkemidler og gir dermed et bedre grunnlag for å utvikle lokale strategier.
Brukerorganisasjoner tas med i planprosessen.

Økonomiske virkemidler 
Det offentlige må til enhver tid ha gode økonomiske virkemidler som:
• lån/garanti for lån gjennom Husbanken
• bostøtte
• boligtilskudd
• bruk av startlån i kommunene
• mulighet til å refinansiere privat boliggjeld
• mulighet til å endre betalingsvilkår som avdragsutsettelse, betalingsutsettelse, omgjøring av renter til lån og forlenget løpetid
• Gjeldsordning etter gjeldsordningsloven
• Husleiegaranti og depositumsgaranti

Virkemidlene må kunne brukes på en fleksibel måte og ses i sammenheng.

Gode oppfølgingstjenester for de som trenger det
Kvalitativt gode oppfølgingstjenester fordrer kapasitet, kompetanse, differensierte botilbud og kreativitet. Oppfølgingstjenestene omhandler:
• opplysning, råd og veiledning
• gode tildelings- og innflyttingsrutiner
• økonomisk rådgivning
• praktisk bistand og opplæring
• miljøarbeidertjeneste/miljøterapeutisk tjeneste
• individuell oppfølging i bolig
• støttekontakt
• tverrfaglige og tverretatlige tjenester

Bistand til å beholde bolig 
Det må etableres gode rutiner for tverrfaglig og tverretatlig bistand for å forebygge konflikter og å forhindre utkastelse eller begjæring om utkastelse.

Boligpolitisk kompetanse
Boligpolitisk arbeid forutsetter tverrfaglig kompetanse. Husbanken rustes til å ivareta kompetansehevende tiltak med rom for å gi rådgivning, tilby saksbehandlingsverktøy og gi informasjon om virkemidlene. Det forutsettes også at Husbanken har en samlet oversikt over boligpolitiske behov og utfordringer.

Praktisk boligpolitisk kompetanse lokalt fordrer helse- og sosialfaglig kompetanse hvor samhandling med andre deler av boligapparatet er en viktig forutsetning

Boligpolitisk forvaltning 
Alle boligsosiale virkemidler finansieres og styres statlig og forvaltes kommunalt.