Veikart i nye FO Viken


Felles styremøte 7. februar 2019 behandlet Ad hoc gruppas forslag til organisering av nye FO Viken.
Felles styremøte gjorde noen endringer i forslaget.

Ad hoc gruppa presenterte to representantskaps modeller, felles styremøte valgte å innstille på modell – A.

Representantskapsmodell
Ad hoc gruppen var omforent med at alle arbeidsplasser der det er en klubb, eller en valgt representant etter hovedavtalen, skal ha deltakere inn i representantskapet begrensende oppad til 4, sammen med styret i FO Viken.

Modell – A        Modell - B                         

0-25    1 rep     0 – 50   1 rep
26 -100  2 rep     51 -100  2 rep
101 - 175 3 rep     101 -150  3 rep
176 +   4 rep     151 +   4 rep

Senior klubben i FO Buskerud har nå representanter i RS med stemme og forlagsrett. Dette foreslås endret i FO Viken. Seniorgruppa er ikke en klubb etter hovedavtalen, de representerer heller ikke alle pensjonister i FO, kun den en gruppe på 20 -30 i Nedre Buskerud og Asker. Det foreslås at de har en plass i RS med talerett. (Vår kommentar: Se merknad under).

Styrerepresentasjon
Det skal være lik representasjon i Viken fylkesstyre fra de tidligere avdelingene.
Det foreslås at fylkessekretær, organisasjonssekretær 1 og 2 skal komme fra hvert sitt fylke, samt at leder og de to nestlederne også må komme fra hvert sitt fylke.
Dette bør kun legge føringer på en valgkomité de første 4 årene. Senere skal de tilstrebes en geografisk spredning slik at de valgte frikjøpte er representative for medlemsmassen i hele Viken. Vi må sikre at alle våre profesjoner er representert blant de frikjøpte og i et fremtidig styre.
Felles styremøte innstiller på et styre i FO Viken bestående av 15 medlemmer + student medlemmer – 17.
Leder, to nestledere, fylkessekretær, to organisasjonssekretærer, tre profesjonsfaglige ansvarlige for hver sin profesjon (samtidig som de representerer et tariffområdet) seks styremedlemmer, to fra hvert av de tre gamle fylkene inklusiv LS representant. I tillegg kommer vara representanter.

Arbeidsutvalg
Felles styremøte foreslo en annen AU- modell enn hva Ad- hoc gruppa presenterte.
Arbeidsutvalget må være et arbeidende utvalg som saksbehandler, utreder, og fremlegger saker for styret, det bør derfor ikke være for stort, det ville kunne medføre utfordringer knyttet til koordinering og det kan medføre et «ekstra» styre i FO Viken.
Foreslått AU modell består av fire, leder, to nestledere en med politisk kasserer funksjon, og en med ansvar for det profesjonsfaglige og studentarbeidet, samt fylkessekretær. De to organisasjonssekretærene er vara til AU.
 

PROFESJONSARBEIDE
Et av våre viktigste verveargument er at vi fokuserer på profesjonsforbundet FO. Dette sammen med studentverving ute på høyskolene bør prioriteres videre. Hvert av de tre fylkene har fagdager, seminarer og temakafeer der fag og profesjon er hovedfokus.
Erfaringene viser at vi til tider har hatt problemer med å få kontinuitet i arbeidet til utvalgene. Derfor øremerkes en stilling til å ha hovedansvaret for å tilrettelegge for at det gode profesjonsfaglige arbeidet skal nå ut til flest mulig av medlemmene i Viken.
Dette viktig i studentarbeidet. I Viken har vi Høyskolen i Østfold og Oslo Met avd Kjeller.
Felles styremøte var enige med Ad- hoc gruppa i at flere av de store arrangementene søkes videreført innen budsjettrammene.

Orgmodell

Felles styremøte foreslo en nestleder til med ansvar for profesjonsarbeid, i stedet en profesjonsfaglig ansvarlig i AU.

DET FAGPOLITISKE ARBEIDET
Individuell medlemsoppfølging, personalsaker og forhandlinger, ivaretas av fylkes/faglig/organisasjonssekretærene.  Å betjene et så stort område som er så sammensatt fordrer en stor grad av samarbeide mellom sekretærene. Det er mange tariffområder som skal følges opp.
FO er også en del av LO. FO skal være aktiv og synlig i dette samarbeidet. Styret skal ha god skolering i politisk påvirkningsarbeid og jobbe for å opparbeide solide nettverk. På lik linje med at det vil være viktig å videreføre det gode profesjonsfaglige arbeidet som gjøres i de enkelte fylkene i dag, er det like viktig å videreføre det gode fagligpolitiske arbeidet som gjøres i dag. Tenker spesielt på deltakelse i LO organer på region og lokalt, samt enkelte fagligpolitiske verksteder i regi av LO.
Viken får mange nye politikere å forholde seg til når det gjelder påvirkning rettet mot våre kjerneområder. FO i Viken må være synlige og aktive for å påvirke politiske beslutninger i kommunene, helseforetakene, NHO området, fylkene og fylkesrepresentantene på Stortinget.

Felles styremøte innstiller på følgende forslag til vedtak:
«Fremlagte modell for veikartet for nye FO Viken vedtas, under forutsetning av at Landsmøte fatter vedtak om organisasjons endring»

------------------------

Vår merknad vedr. seniorgruppa:
I FO sine vedtekter er det ikke noe krav om at en klubb må være etter Hovedavtalen.
I januar 2019 hadde seniorgruppa 116  medlemmer, hvorav 5 fra Asker.    Alle var over 62 år og pensjonister/ikke-yrkesaktive. 80 av medlemmene sogner til Drammen. Lier, Røyken, Hurum, Nedre Eiker,  samt Hokksund og Asker. 35 av medlemmene er bosatt i selve Drammen.
Vi har pr i dag 3   delegater med fulle rettigheter    i RS  (= Representantskapet i FO Buskerud).

 

Ny organisasjonsmodell for FO. (PDF, 488KB)