Seniorgruppa i Buskerud er den eneste som har egne retningslinjer og som er organisert som klubb, jfr vedtak fattet i FO-Buskerud sitt representantskap i 2011, se her (PDF, 59KB)
Noen andre fylker har seniorutvalg/seniorpolitiske utvalg, som bl.a. Vestfold. I  mange av fylkene, bl.a. Akershus, Østfold og Oslo, er det ingen spesiell organisering av seniorene.
Forskjellen mellom klubb og utvalg er følgende:
- En klubb velger selv sine tillitsvalgte, og er representert i fylkets representantskap etter en viss fordelingsnøkkel.
- Et seniorpolitisk utvalg oppnevnes av fylkesavdelingens representantskap, evt. årsmøte eller styre. Utvalgene er i hovedsak for yrkesaktive  fra 55 år og fram til pensjonsalder, jfr FOs seniorpolitiske plattform.

På medlemsmøte i seniorgruppa 11.3.19 diskuterte vi bl.a. vår ønskede organisasjonsmodell.
Et stort flertall mente  vi skulle fortsette som klubb med egne tillitsvalgte og ha like rettigheter som andre klubber. 
Det var enighet om at seniorgruppas styre skulle formulere og oversende forslag til styret i FO-Buskerud. Dette forslaget ønskes så behandlet på neste representantskapsmøte i  FO-Viken, 22. mai.
Vi ønsker videre at forslaget om seniororganisering legges fram til behandling på FOs landsmøte i november i år.

På styremøte 18.3.19 vedtok seniorgruppas styre å oversende følgende uttalelse til behandling i styret i FO/Buskerud:

  • FO ser pensjonister og andre ikke-yrkesaktive medlemmer som en viktig ressurs.
  • FOs ulike organer bør søke å tilrettelegge forholdene sånn at deres kunnskap og kompetanse kan nyttiggjøres.
  • Pensjonister og andre ikke-yrkesaktive kan organiseres i seniorklubb med egne vedtekter. 
  •  Det kan være en eller flere seniorklubber i en fylkesavdeling.
  • Seniorklubben velger selv sine tillitsvalgte.
  • Seniorklubben har samme rettigheter i FOs organer som øvrige klubber.

----------

STYREMØTEBEHANDLING.

Ovennevnte forslag ble 25.4.19 behandlet på styremøte i det nye FO-Viken. På anmodning fikk vi 7.5. tilbakemelding fra FO-Buskerud sin fylkesleder Gry Juvelid. Vårt forslag ble nedstemt på styremøtet, men styret i FO Buskerud ville legge frem forslag til endring av paragraf 11.5 i vedtektene som omhandler Representantskapet. De vil der foreslå og tilføye pensjonister og gi de plass i Representantskapet med fulle rettigheter. Østfold ville foreslå det samme, Akershus ikke.

--------------

BEHANDLING I REPRESENTANTSKAPET I FO-BUSKERUD.

På Representantskapsmøtet i FO-Buskerud 22.5.19 ble forslaget fra Seniorgruppa nedstemt. Forslaget fra styret i FO- Buskerud ble enstemmig vedtatt.
I debatten ble det hevdet at forslaget fra styret i FO Buskerud ivaretok intensjonene i Seniorgruppas forslag, at vi ikke hadde lov til å kalle oss klubb siden vi ikke hadde arbeidsgivermotpart, og at seniorene kunne få for stor innflytelse dersom de skulle ha samme fordelingsnøkkel-representasjon som klubbene på arbeidsstedene. Det ble også hevdet at seniororganiseringen på mange steder fungerte bra også med andre modeller enn vår.
Ca 25 delegater møtte. Fra Seniorgruppa deltok Inger B Mikkelsen, Elisabeth Sommerfelt og Jan Christensen. Han var den eneste som stemte for Seniorgruppas forslag.

----------------

ill

I Fontene nr 5/2019 hadde Jan Christensen fra Seniorgruppa et debattinnlegg om seniororganisering i Fontene. Du kan lese artikkelen her (JPG, 1MB).

​​​​​​