Seniorgruppa i Buskerud er den eneste som har egne retningslinjer og som er organisert som klubb, jfr vedtak fattet i FO-Buskerud sitt representantskap i 2011, se her (PDF, 59KB)
Noen andre fylker har seniorutvalg/seniorpolitiske utvalg, som bl.a. Vestfold. I  mange av fylkene, bl.a. Akershus og Østfold, er det ingen spesiell organisering av seniorene.
Forskjellen mellom oss som klubb og disse utvalgene er følgende:
- Vi velger selv våre egne tillitsvalgte. Vi har rettigheter som arbeidsplass-klubbene, bl.a. til representasjon i Representantskapet. Vi består kun av pensjonister og andre ikke-yrkesaktive.
- Et seniorpolitisk utvalg oppnevnes av fylkesavdelingens representantskap, evt. årsmøte. Utvalgene er i hovedsak for yrkesaktive  fra 55 år og fram til pensjonsalder, jfr FOs seniorpolitiske platform.


På medlemsmøte i seniorgruppa 11.3.19 diskuterte vi bl.a. vår ønskede organisasjonsmodell.
Et stort flertall mente  vi skulle fortsette som klubb med egne tillitsvalgte og ha like rettigheter som andre klubber. 
Det var enighet om at seniorgruppas styre skulle formulere og oversende forslag til styret i FO-Buskerud. Dette forslaget ønskes så behandlet på neste representantskapsmøte i  FO-Viken, 22. mai.
Vi ønsker videre at forslaget om seniororganisering legges fram til behandling på FOs landsmøte i november i år.

På styremøte 18.3.19 vedtok seniorgruppas styre å oversende følgende uttalelse til behandling i styret i FO/Buskerud:

  • FO ser pensjonister og andre ikke-yrkesaktive medlemmer som en viktig ressurs.
  • FOs ulike organer bør søke å tilrettelegge forholdene sånn at deres kunnskap og kompetanse kan nyttiggjøres.
  • Pensjonister og andre ikke-yrkesaktive kan organiseres i seniorklubb med egne vedtekter. 
  •  Det kan være en eller flere seniorklubber i en fylkesavdeling.
  • Seniorklubben velger selv sine tillitsvalgte.
  • Seniorklubben har samme rettigheter i FOs organer som øvrige klubber.

----------

Ovennevnte forslag ble 25.4.19 behandlet på styremøte i det nye FO-Viken. På anmodning fikk vi 7.5. følgende tilbakemelding fra FO-Buskerud sin fylkesleder Gry Juvelid:
"Forslaget ble lagt frem på styremøte, det ble nedstemt på styremøte slik det forelå, men det vil allikevel bli presentert på RS 22. mai. Styret vil legge frem en forsalg til vedtekts i paragraf 11.5 som omhandler representantskapet der vi foreslår og tilføye pensjonister. Altså vi foreslår at pensjonisten skal ha plass i RS med fulle rettigheter. Østfold vil foreslå det samme, men Akershus gjør ikke det."