Retningslinjer  -
FOs seniorgruppe i Buskerud

 

1. Målsetting:
FO sin seniorgruppe i Buskerud har et tredelt formål:
- Sosialt: Den skal være en sosial møtearena for FO-seniorer.
- Opplysning: Den skal primært ta opp viktige sosialfaglige temaer, også de som vies liten plass i den offentlige debatt.
- Påvirkning: Ved bruk av egen fagkunnskap skal vi søke å få til ønskede endringer på aktuelle felt.

2. Medlemskap:
Ikke-yrkesaktive FO-medlemmer over 62 år i Buskerud, regnes automatisk som medlemmer av gruppa. Andre, for eksempel ikke-yrkesaktive FO-medlemmer bosatt utenfor Buskerud, men med tidligere arbeidsmessig/faglig tilknytning til fylket, kan søke medlemskap.
Medlemmer av styret i FO/Buskerud kan delta som observatører.
Kontigent dekkes av den sentrale FO-kontingenten.

3. Årsmøte:
Første møte i hvert kalenderår, er årsmøte. På årsmøtet legges fram beretning.
Etter innstilling fra valgkomitéen velges nytt styre, delegater/varadelegater til FO-Buskerud sitt representantskap, samt ny valgkomité.

Årsmøtet kan også behandle forslag som er kunngjort på forhånd.

4. Styre og valgkomité:
Styret består av 3 personer samt 2 varamedlemmer, alle valgt for ett år.
Styret konstituerer seg selv, og kan velge leder for hele eller deler av valgperioden.
Ved styre-avgang i årsmøteperioden, rykker varamedlem opp.
Valgkomitéen består av 3 personer, alle valgt for ett år.

5. Styrets oppgaver:
- Samarbeide med styret i FO/Buskerud, og søke økonomisk og administrativ bistand fra FO/Buskerud.
- Avholde styremøter, evt. holde epost/telefon-kontakt i den utstrekning det anses nødvendig.
- Lage halv- eller helårlig møteplan over kommende arrangementer. Det bør avholdes minst 5 medlemsmøter/samlinger i året, i tillegg til årsmøtet. Arrangementene bør primært foregå på dagtid. Siste samling før sommerferien bør alltid være ekskursjon, og det bør søkes arrangert et årlig fellesmøte i samarbeid med andre organisasjoner. Møtetemaer/innledere bør i størst mulig grad bestemmes i samråd med medlemmene.
- Finne egnet møtelokale, lage og sende ut innkalling til medlemsmøtene.
- Godkjenne nye medlemmer, jfr pkt 2.
- Legge fram beretning på årsmøtet, og foreslå kandidater til nytt styre.

6. Medlemmenes forpliktelser/rettigheter:
- Foreslå temaer/innledere til arrangementene.
- Delta på arrangementene.
- Gi beskjed om ønsket deltakelse på arrangementer i fall dette er nødvendig.
- Velge styre/tillitsvalgte.

7. Uttalerett:
Styret kan uttale seg offentlig på medlemmenes vegne forutsatt at styrets syn samsvarer med flertallets, og at forutgående drøftinger med medlemmene enten har funnet sted på medlemsmøte og/eller pr. e-post.

8. Endring av retningslinjer:
Retningslinjene kan endres på årsmøtet når forslag er kunngjort på forhånd, og når minst 2/3 av de fremmøtte er enig.

 

Vedtak i Representantskapet 2011 - om opprettelse av pensjonistklubb i FO/Buskerud. (PDF, 59KB)