Søk

Du er her:

Faggruppe for FO-medlemmer i skole, barnehage, SFO og PPT

Faggruppen gir etter hvert møte en oppsummering av det de har jobbet med i et nyhetsbrev.

Faggruppen kan kontaktes gjennom:
 
Rådgiver i FO: Inger Karseth eller på mobil: 480 61 261.
 
Øvrige medlemmer: Åse Vegge, Karin Synnøve Terjessen, Trond Marius Martinsen, Elin Valle Mørk og Paul Bauzil.
 

Se her for brosjyre om FOs profesjoner i barnehage og skole.

Faggruppa er også på facebook: http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=326983974269.

Det første nyhetsbrevet fra møte 14-15. februar 2013 kan lastes ned her:

 

 • Høringssvar - Forslag til endringer i opplæringsloven og friskolen (Plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid)

  13.09.2017

  FO har levert inn høringssvar både til LO og direkte til Kunnskapsdepartementet. FO støtter i hovedsak forslagene til endringer i opplæringsloven. Høringsnotatet inneholder forslag om en plikt til å gi tilbud om intensiv opplæring til elever på 1-4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning. FO støtter også forslaget om å innføre en plikt om flerfaglig samarbeid. Vi synes imidlertid at forslaget er for svakt og viser til våre gjentatte innspill om mer tverrfaglighet i skolen og satsning på bruk av miljøterapeuter.

 • Innspill til ny "mobbelov"

  29.03.2017

  FO har gitt innspill til åpen høring 27. mars 2017 om Prop. 57 L (2016–2017) «Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)»

 • Høringssvar - Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

  25.01.2017

  FO er i sitt høringssvar opptatt av at det i rammeplanen må komme tydelig fram hvilke rettigheter og plikter ansatte har når det oppstår grunn til å tro at et barn for eksempel opplever omsorgssvikt. Rammeplanen må bidra til å gjøre det enklere for personalet å overholde opplysningsplikten

 • Høringssvar-Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

  15.12.2016

  Kunnskapsdepartementet foreslår å utvide retten for ungdom til videregående opplæring. FO støtter i all hovedsak endringsforslagene.

 • Våre profesjonsutdanninger er viktige i barnehagene

  28.04.2016

  - Det bør ansettes flere med våre profesjonsutdanninger i barnehagene. Dette ville økt muligheten til å jobbe bedre forebyggende og tidlig fange opp barn som sliter, sa Irmelin Tjelflaat i FO-ledelsen på høring om stortingsmeldingen "Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen".

 • FO ba om styrket profesjonsutdanning

  20.10.2015

  Kathrine Haugland Martinsen fra forbundsledelsen representerte FO i en budsjetthøring på Stortinget om utdanning i dag. FO ba om styrket profesjonsutdanning med særlig vekt på at sosionomutdanningen likestilles med barnevern- og vernepleierutdanningen.

 • Høringssvar - NOU 2015:8 Fremtidens skole

  29.09.2015

  Ludvigsenutvalget har vurdert grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv. FO har i sitt høringssvar pekt på at det er mer enn fagfornying som skal til for at elever skal lære. FO mener også at i arbeidet med å utvikle skolepolitikk må NOU 2015:8 ses i sammenheng med NOU 215:2 Å høre til.

 • Høringssvar - Djupedalsutvalget NOU 2015:Å høre til

  22.06.2015

  FO har avgitt høringssvar på Djupedalsutvalgets NOU: Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Rapporten som er svært omfattende, har valgt å fokusere på fem målsettinger for statens arbeid. FO har i sitt høringssvar valgt, å fokusere på målsetting fem, et styrket støttesystem med tydelig ansvars- og oppgavefordeling. FO er skuffet over at utvalget, på tross av konklusjonen om at tverrfaglig kompetanse kan bidra til å bedre skolens psykososiale skolemiljø, konkluderer med at det ikke bør lovfestes flere funskjoner i skolen.

 • Seminar "Sammen for eleven"

  23.02.2015

  Faggruppa for FO - medlemmer i skole, barnehage, SFO og PPT, arrangerte 9. februar en konferanse om våre profesjoner i skolen arrangerte 9. februar et seminar om FOs profesjoner i skolen.

 • Høringssvar - Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill

  13.02.2015

  Kunnskapsdepartementet oppnevnte 8. april 2014 en ekspertgruppe for å gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler. Ekspertgruppen fikk i oppgave å vurdere innretningen på dagens finansiering og komme med konkrete anbefalinger om hvordan universiteter og høyskoler bør finansieres i fremtiden. FO har i den forbindelse avgitt høringssvar.

Viser fra 1 til 10 av totalt 30 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning