Profesjonsrådet for sosionomer ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle sosionomers og velferdsviteres kompetanse.

Du kan søke stipend til

 • Skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor sosionomens eller velferdsviterens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide prosjektskisse/forskningsdesign for ph.d.-søknad.
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre sosionomers og velferdsviteres posisjon eller arbeidsfelt.

Det gis ikke stipend til:

 • Gjennomføring av kurs og etter-, videre- eller masterutdanning.
 • Oppstart eller drift av kommersiell virksomhet.

For å søke kreves det at du er

 • Utdannet sosionom eller velferdsviter, eller har tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.
 • Medlem i FO.

Profesjonsrådet oppfordrer praktikere til å søke fagstipend. FO er opptatt av klima og miljø, og det er behov for artikler som viser hvordan grønt sosialt arbeid kan aktualiseres i praksis. Andre aktuelle temaområder for fagstipend er sosialt arbeid i Nav, skolen, barnevernet, kriminalomsorgen og helsevesenet, samt samfunns- og grasrotarbeid, politisk påvirkningsarbeid, levekår, eldre, boligsosialt arbeid, rus og psykisk helse. Artikler skrevet i samproduksjon med brukerfeltet er ønskelig. 

Praktiske opplysninger

 • Søknadsfrist er 3. september 2023.
 • Mal for søknaden finner du her. (PDF, 715KB)
 • Disposisjon/skisse for arbeidet må legges ved søknaden.
 • NB! Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs som arrangeres allerede 30. september og søndag 1. oktober med oppfølgingsdager enten lørdag 25. eller søndag 26. november 2023
 • Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene eller Fontene forskning, men kan også publiseres i andre aktuelle fagtidsskrifter.
 • Stipendet kan utbetales som honorar eller til dekning av dokumenterte utgifter (litteratur, reise, opphold, konferanseavgift m.m.).
 • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige.
 • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt (evt. etter avtale).
 • Profesjonsrådet for sosionomer avgjør stipendtildelingen.
 • Svar på søknadene sendes ut i løpet av september.

Søknad sendes på e-post: kontor@fo.no.

Spørsmål kan rettes til:

Seniorrådgiver Andreas Kikvik
Telefon: 472 70 468
E-post: andreas@fo.no