FO ønsker med dette stipendet å synligjøre, videreutvikle og styrke tillitsvalgtes kompetanse. 

Hvem kan søke FO om tillitsvalgtstipend?

Du må være yrkesaktiv tillitsvalgt i FO for å søke stipendet. 
Studentmedlemmer kan også søke, så lenge de jobber ved siden av studiene og er tillitsvalgte i FO.

Hva kan stipendet brukes til?

 • Dekke utgifter i forbindelse med opplærings- og utviklingsformål som er relevant for rollen som tillitsvalgt i FO. Det kan være kurs, seminarer, konferanser og hel- og korttidsstudier, deler av videreutdanninger og mastergrader dersom enkeltemner anses relevante for tillitsvalgtrollen
 • Dekke utgifter til tiltak/aktivitet 
 • Dekke tapt arbeidsfortjeneste
 • Hvert stipend begrenses som hovedregel oppad til kr. 20 000,-. Søkere som ikke tidligere har fått tildelt stipend prioriteres.

Relevante temaer kan være:

 • Arbeidsmiljøtematikk/HMS
 • Personalhåndtering
 • Partssamarbeid
 • Konflikthåndtering
 • Forhandlingsteknikk
 • Arbeidsrett og arbeidsrettslige tema
 • Likelønn, likestilling og kvinnerettigheter
 • Pensjon
 • Arbeiderbevegelsens historie

Dette er ikke en uttømmende liste, og dersom du ønsker å søke om stipend for å dekke utgifter vedrørende andre temaer er du velkommen til det. Det er viktig at det fremkommer av søknaden hvorfor dette temaet er relevant for tillitsvalgtrollen og at du vedlegger dokumentasjon.

Hva innvilges det ikke stipend til?

 • Rene fagkonferanser, studier eller kurs som omhandler fag- eller yrkesutøvelse
 • Formål som kan dekkes av andre midler som for eksempel gjennom arbeidsgiver, din fylkesavdeling eller OU-midler. 
 • Kompensasjon for tapt fritid
 • PC og annet teknisk utstyr 

Hvordan søker man om Tillitsvalgstipendet?

 • Fyll ut søknadsskjema nederst på denne nettsiden og last opp relevant dokumentasjon.
 • Søknader behandles fortløpende
 • Alle søkere får skriftlig tilbakemelding.
 • Utgifter må dokumenteres og det gis ikke forhåndsstøtte. Blir du innvilget stipend må du ta vare på kvitteringer.

Har du spørsmål?

Kontakt rådgiver i FO Sunniva Roumimper på tlf.: 902 11 546, eller e-post: sunniva@fo.no

Bakgrunn for tillitsvalgtstipendet

Olav Knudsens minnestipend ble opprettet i 1991 av Landsstyret i Norsk Barnevernpedagogforbund (NBF) for å hedre mangeårig tillitsvalgt Olav Knudsen som døde på sin arbeidsplass i NBFs Osloavdeling i februar 1991. Stipendet skulle "stimulere tillitsvalgte til å skolere seg i fagforeningsarbeid". På kongressen i 1995 ble stipendet vedtatt videreført for alle FO-tillitsvalgte.


 

Søk tillitsvalgtstipend her

Dette skjemaet benyttes for å søke om tillitsvalgtstipend. Skjemaet må fylles ut digitalt.

Har du problemer med å benytte skjemaet kontakt Jonas Semmerud på telefon 418 06 175.

Jeg har mottatt tillitsvalgtstipend tidligere

 

Medlemsinformasjon

 

Informasjon om deg som tillitsvalgt

Det er et kriterium at du er et yrkesaktivt medlem og tillitsvalgt. Det betyr at du må være i jobb og ikke kan være 100% frikjøpt av FO dersom du skal motta stipendet.
Jeg er:

 

Informasjon om stipend

Du kan søke om støtte til kurs, seminarer, konferanser, deler av videreutdanning/mastergrad som er relevant for rollen som tillitsvalgt. Eksempler på relevante temaer er arbeidsmiljø/ HMS, konflikthåndtering, personalhåndtering, partssamarbeid, arbeidsrett, likelønn mfl. Det kan gis støtte til tapt arbeidstid. Det gis ikke støtte til tapt fritid. Rene fagkonferanser som handler om fag eller yrkesutøvelse støttes ikke.
Søknader uten opplastet pensum, studieplan, kursprogram eller andre relevante dokumenter vil ikke bli vurdert.