FO NF Sør Sudan

Forbundsleder Mimmi Kvisvik og generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres er enige om støtte til kvinner i Sør-Sudan

–Dette er veldig viktig arbeid. Sør-Sudan er et patriarkalsk samfunn og det er mange barrierer før kvinnene kan delta i samfunnet på samme måte som menn. Vold mot kvinner er svært utbredt, og over 80% av sørsudanske kvinner er analfabeter, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres.

Norsk Folkehjelp støtter lokale organisasjoner i Sør-Sudan som tilbyr juridisk bistand til kvinner, og organisasjoner som driver forebyggende arbeid for å bekjempe vold mot kvinner. Arbeidet innebærer også organisasjonsbygging gjennom styrking og opplæring i ledelse, økonomioppfølging, planlegging og mobilisering.

Samarbeidet gir også gode muligheter for tillitsvalgte og medlemmer i Fellesorganisasjonen til å engasjere seg i internasjonal solidaritet. FO-avdelingene i Akershus og Hedmark har knyttet seg til samarbeidet, og vil utnevne to "ambassadører" fra hvert fylke som skal ha særlig ansvar for å synliggjøre samarbeidet lokalt.

I første omgang dreier avtalen seg om en støtte fra FO på 200.000 kroner. Etter FOs kommende kongress i 2015 vil samarbeidet bli vurdert forlenget.

Kvinneprosjektene i Sør Sudan

Kvinneprosjektene i Sør Sudan

Kvinners menneskerettigheter og juridiske rettigheter/Vold mot kvinner

Norsk Folkehjelp støtter lokale organisasjoner som tilbyr juridisk bistand til kvinner gjennom et nettverk av kvinner som har kjennskap til de grunnleggende lovene som berører kvinners rettssituasjon. Dette gjør det lettere for kvinner å hevde sin rett innenfor rettssystemet, både det formelle lovsystemet og sedvaneretten som bygger på lokal rettsoppfatning. Samtidig foregår det et viktig arbeid for å kartlegge sedvanerett. Da har man mulighet til å ta opp til debatt lokale rettsoppfatninger som er klare brudd på menneskerettighetene eller er svært urettferdige for kvinner, og kan forhandle for å få endret slik rettspraksis.

Norsk Folkehjelp samarbeider også nært med lokale organisasjoner som driver forebyggende arbeid for å bekjempe vold mot kvinner. Vi støtter deres kampanjer og bidrar i deres arbeid for å bevisstgjøre samfunnet på de enorme skadevirkningene av vold mot kvinner, ikke bare for kvinner, men også deres barn og nære pårørende. Det satses på å involvere menn i dette arbeidet.

Mål: Lokale organisasjoner skal bli mer effektive i sitt arbeid for å bekjempe vold mot kvinner og styrke kvinners rettigheter.

Styrke kvinners organisasjoner og organisasjoner som arbeider for kvinners rettigheter

Organisasjonene i Sudan var svake, og især kvinners organisasjoner ble svekket etter at fredsavtalen mellom SPLM og NCP ble inngått i 2005. Årsaken var undertrykkelsen i Sudan og at flere av de få ledende kvinnene som fantes i sivilsamfunnet i Sudan ble rekruttert inn statsadministrasjonen eller til internasjonale organisasjoner. Etter fredsavtalen har kvinneorganisasjonene langsomt bygd seg opp til å bli viktige aktører i det sør-sudanske samfunnet. Norsk Folkehjelp arbeider for å styrke organisasjonene organisatorisk, både deres ledelse, økonomioppfølging, planlegging og mobilisering.

Mål: Kvinneorganisasjonene skal bli bedre i stand til å mobilisere kvinner og arbeide for å styrke kvinners situasjon i Sør-Sudan.

Sør Sudan

Fakta om Sør-Sudan:

  • Verdens nyeste land fikk sin uavhengighet fra Sudan i 2011. Da hadde Sør-Sudan vært gjennom to blodige borgerkriger (1955-1972 og 1983-2005) hvor over 2,5 millioner mistet livet.
  • Folketall (2014): 11,5 millioner (36 prosent dinka og 15 prosent nuer).
  • Landet er rikt på naturresurser, likevel er Sør-Sudan et av verdens fattigste land. Halvparten av befolkningen må klare seg på mindre enn 2 dollar dagen (12 kroner). Barnedødeligheten og analfabetismen er blant de høyeste i verden.
  • FN anslår at 7 millioner vil oppleve matvaremangel, og 3,8 millioner vil ha behov for nødhjelp i inneværende år.
  • 1,3 er internt fordrevne. 450 000 har flyktet til nabolandene.
  • Nærmere 200.000 mennesker som flyktet tidlig under konflikten har siden vendt tilbake til sine hjem og har i mange tilfeller mistet alle sine eiendeler. De er blant dem som har mest akutt behov for hjelp, sammen med de som fortsatt fordrevet.
  • Etter giverlandskonferansen i Oslo 20. mai er 7.7 milliarder samlet inn for å møte den ventede krisen i landet. FN anslår det reelle behovet til over 11 milliarder.
  • Norsk Folkehjelp har arbeidet i Sør-Sudan siden 1986 og har omfattende programvirksomhet innenfor langsiktig utviklingsarbeid og minerydding. Vi driver nødhjelp og matutdeling for å bistå i den humanitære katastrofen som utspiller seg i landet i dag.