Søk

Du er her:

Lovverk og forskrifter relevant for sosionomtjenesten

Her finner du en oversikt over relevant lovverk og forskrifter for sosionomtjenesten.

Lov

Forskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lov om folketrygd (folketrygdloven)

 

Forskrifter til kapitlene 8 – 12

Forskrift om egenandelstak 1

Forskrift om egenandelstak 2

Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften)

Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskriften)

Forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel

Forskrift om arbeids- og utdanningsreiser

Forskrift om individuell plan i NAV

Forskrift om unntak fra medlemskap i folketrygden for person som er omfattet av eller mottar ytelser etter utenlandsk trygdelovgivning mv og vedkommendes familiemedlemmer

Forskrift om trygdedekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer

Forskrift om hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-6 andre ledd

Forskrift om stønad til hjelpemidler

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

 

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften)

Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskriften)

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Lov om helsepersonell (helsepersonelloven)

 

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

 

Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskriften)

Lov om ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV-loven)

 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge

Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad

Lov om vergemål (vergemålsloven)

Forskrift om vergemålsloven (vergemålsforskriften)

Lov om bustøtte (bustøttelova)

Forskrift om bustøtte

Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)

Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning

Lov om barn og foreldre (barnevernlova)

 

Lov om barnevernstjenester (barnevernloven)

 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven)

 

Lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015–2016

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015

 

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

 

Forskrift om startlån fra Husbanken

 

Samarbeidende instanser

Hvem

Hva

NAV

 • Lokal
 • Forvaltning
 • Hjelpemiddelsentralen
 • Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse
 • Arbeidslivssenter
 • Arbeidsrådgivningskontoret
 • Pensjon?
 • Internasjonal
 • Klageinstans
 • Kontroll
 • Sosiale tjenester i NAV
 • Inntektssikring (varig trygd og pensjon, midlertidige ytelser, kvalifiseringsstønad og supplerende økonomisk sosialhjelp)
 • Arbeidsrettede tiltak
 • AU-reiser
 • Grunn- og hjelpestønad
 • Stønad til motorkjøretøy
 • Økonomisk rådgivning
 • Hjelpemidler
 • Tilskudd til rimelige hjelpemidler
 • Dekning utgifter til logoped
 • Midlertidig bohjelp

Kommunens helse- og omsorgstjeneste

 • Hjemmebaserte tjenester
 • BPA-ordning
 • Boveiledning/miljøterapitjeneste
 • Psykisk helsehjelp
 • Rustjeneste
 • Individuell plan og koordinatorfunksjon
 • Omsorgslønn
 • Hjemmehjelp
 • Kommunal fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Fastlege
 • Dagrehabilitering
 • Heldøgns rehabilitering
 • Avlastningstilbud
 • Sykehjem
 • Omsorgsbolig

Andre kommunale tjenester (organisering varierer)

 • TT-kort
 • Ledsagerbevis
 • Parkeringsbevis
 • Bostøtte
 • Startlån og tilskudd til Kjøp/utbedring av bolig
 • Kommunale utleieboliger
 • Støtte-/fritidskontakt

Forsikringsselskaper, herunder KLP og SPK

 • Kritisk sykdom
 • Uførhet
 • Barn- og unge
 • Død
 • Fritidsulykke (ofte inkludert i reiseforsikringer)
 • Kollektive ulykkesforsikringer
 • Kollektive uføreforsikringer
 • Forsikring gjennom ansvarsforsikring for motorkjøretøy
 • Yrkesskadeforsikring

HELFO

 • Egenandeler poliklinikk, lege, fysioterapeut, psykolog
 • Refusjon logopedutgifter
 • Refusjon visse type tannbehandlinger
 • HELFO utland

Pasientreiser

 • Bestilling av reiser
 • Refusjon av reiser

Behandlingsreiser

 • Behandlingsreiser i utlandet for aktuelle pasientgrupper

Lånekassen

 • Sykestipend
 • Ekstrastipend for studenter med en funksjonsnedsettelse
 • Forsørgerstipend
 • Rente- og avdragsfrihet
 • Ettergivelse av gjeld

Fylkeskommunen

 • PPT for voksne
 • Opplæringskontoret for videregående opplæring
 • Karrieresenter

Fylkesmannen/fylkeslegen

 • Vergemålsordningen
 • Fri rettshjelp
 • Førerkort og dispensasjon fra helsekrav
 • Klager

Barne- og familietjenesten /barneverntjeneste/PPT

 

 

                                                                                       

 • Hjelpetiltak for barn og barnefamilier
 • Bekymringsmeldinger
 • Behov for tilrettelagt opplæring barn

NAV innkreving, SI, kreditorer

 

Namsmannen

 • For stopping av utleggstrekk
 • Tvungen gjeldsordning

Norsk Pasientskaderstatning

 • Meldinger om pasientskader        

Advokat

 • Blant annet ved erstatningssaker

Kontoret for voldsoffererstatning

 

Pasient- og brukerombudet

 • Råd og veiledning om pasientrettigheter

Trafikkforsikringsforeningen

 • Motorulykker der det ikke er tegnet obligatorisk ansvarsforsikring

Husbanken

 • Grunnlån?
 • Utredningstilskudd
 • Prosjekteringstilskudd

UDI

 • Behandling av søknad om opphold
 • Bosted fram til positivt vedtak og bosetting

IMDi

 • Bosetting, avklaring av oppholdskommune, betaling etc.

 

Frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner

 • Personskadeforbundet LTN (Informasjon om rettigheter, advokatvalg)
 • Kreftforeningen (Informasjon om rettigheter, gruppebaserte tilbud, legater)
 • FFO
 • MS-forbundet
 • Norsk pasientforening
 • Andre pasientorganisasjoner
 • ULOBA
 • Barns Beste
 • Jussbuss, Jusshjelpa etc. Se www.jussportalen.no.

 

Offentlige utredninger, veiledere mv.

 • Veileder om habilitering og rehabilitering
 • NOU 2011:17. Når sant skal sies om pårørendeomsorg – Fra usynlig til verdsatt og inkludert
 • Meld. St. 11 (2015 – 2016). Nasjonal helse- og sykehusplan (2016 – 2019)
 • NOU 2011:11. Innovasjon i omsorg
 • NOU 2005:3. Fra stykkevis til helt. En sammenhengende helsetjeneste
 • NOU 2012:6. Arbeidsrettede tiltak.
 • Meld. St. 26 (2014 – 2015). Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet
 • Legathåndboken

 

 

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning