FO Vestfold
Fellesorganisasjonen for
Barnevernspedagoger, sosionomer,
Vernepleiere, velferdsvitere og studenter

M E D L E M S K A P
Ikke-yrkesaktive FO-medlemmer over 62 år i Vestfold, regnes automatisk som
medlemmer av gruppa.
Kontingent dekkes av den sentrale FO kontingenten
M Å L S E T T I N G
FO sin seniorgruppe i Vestfold har tredelt målsetting:
❖ Sosialt: de skal være en sosial møtearena for FO seniorer
❖ Opplysning: den skal primært ta opp viktige sosialfaglige temaer, også
de som vies liten plass i den offentlige debatten
❖ Påvirkning: ved bruk av egen fagkunnskap skal vi søke å få til ønskede
endringer
U T V A L G S M E D L E M M E R / S T Y R E T
Velges av årsmøtet i FO Vestfold
U T V A L G E T S O P P G A V E R
❖ Samarbeide med styret i FO Vestfold, og søke administrativ bistand fra
FO Vestfold
❖ Økonomi: Forholde oss til eget budsjett
❖ Avholde utvalgsmøter eventuelt holde epost/telefon –kontakt i den
utstrekning det anses nødvendig.
❖ Lage møteplan over kommende arrangementer. Det bør avholdes minst
5 medlemsmøter/samlinger i året.
❖ Arrangementene bør primært foregå på dagtid
❖ Møtetemaer/innledere bør i størst mulig grad bestemmes i samråd med
medlemmene.
❖ Finne egnet møtelokale, lage og sende ut innkalling til medlemsmøter
U TM E R E L S E R  F O R  L A N G V A R IG   M E D L E M S K A P  I  F O
O G  L O
Utvalget forbedrer og deler ut utmerkelser for langvarig medlemskap til FO/LO
medlemmer på fylkesavlingens årsmøtemiddag
U T T A L E R E T T
Utvalget kan uttale seg på medlemmenes vegne.
Vedtatt på rep.skap 07.11.17