FO Vestfold avsetter hvert år en sum, bestemt av representantskapet, til fagstipender som kan fordeles til medlemmer. Det avsettes en egen pott til konferanser til medlemmer av profesjonsutvalget. Se mandat for profesjonsutvalget.

Formål

Stipendet skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle medlemmenes fag- og yrkesutøvelser, og stimulere medlemmene til å delta i fagutvikling og fagdiskusjoner.

 

Det kan gis stipend til:

  • Kurs, konferanser og kongresser
  • Hospiteringer eller studiereiser
  • Faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre sosialarbeideres posisjon eller arbeidsfelt.

 

AU skal lyse ut stipender knyttet til spesiell kurs, konferanser eller andre fagutviklingsprosjekter hvor det vurderes som viktig at FO-Vestfold er representert.

 

 

Hvem kan søke:

Søker må ha vært ordinært betalende medlem i minst seks måneder på søknadspunktet. Det kan ikke søkes stipend til opplæringstilbud/utdanninger medlemmer har meldt seg på før medlemskapet har vart i seks måneder. 

Stipendordningen gjelder både for ordinært betalende yrkesaktive medlemmer og for medlemmer i lønnet permisjon fra arbeidet som f.eks. utdanning – og svangerskapspermisjon.

Det gis ikke stønad til kompetanseheving som søker kan få dekket på annen måte for eksempel fra arbeidsgiver.

Søknaden sendes til FO Vestfold, kontor@fo-vestfold.HYPERLINK "mailto:kontor@fo-vestfold.no"no .

 

 

 

Fordeling

AU vurderer søknadene, og fordeler stipend.

Ved flere søknader til samme kurs/formål, kan søkerens stilling/arbeidssted, profesjon, tidligere søknader og interesse for fagutvikling eller tillitsverv i FO-Vestfold være avgjørende.

AU kan, om søkerne vurderes som like, velge å avgjøre ved loddtrekning.

Stipendmidlene behøver ikke fordeles likt mellom de tre profesjonene.

Det settes en veiledende ramme på 5000 kroner for to dagers kurs og 10.000 kroner for ukeskurs. 

Søkerens totale utgifter legges til grunn ved vurdering av stipendets størrelse. Oversikt over tildelte stipend skal følge med styrets årsberetning

Dersom kurset/formålet ikke gjennomføres, må dette meddeles styret så snart som mulig.

Før utbetaling av stipendet kan skje, må stipendmottakeren helst levere originalkvitteringer. Faktura for deltakelse på konferanser etc. kan sendes direkte til FO Vestfold, kontor@fo-vestfold.no

Søkere som nylig er tildelt stipend kan ikke regne med å bli prioritert.

Avslag kan ikke ankes.

Rapportering og tilbakemelding

Den som tildeles stipend forplikter seg til å rapportere fra konferanse på sosiale medier FO-Vestfold benytter.

Samt å sende en kort sammenfatning/rapport (min. 1 side) av kursets/formålets innhold, utbytte med mer. Styret forbeholder seg retten til å offentliggjøre rapporten i årsberetninger, medlemstidsskrifter og lignende, eller gi muntlig tilbakemelding på representantskapsmøte eller fagdag.

Endring i stipendordningene

Stipendordningenes innhold og kriterier for tildeling innhold kan endres av representantskapet eller årsmøtet i FO-Vestfold når som helst og uten forvarsel.

Vedtatt på rep.skapsmøte 07.11.17

Retningslinjene skal ligge tilgjengelig for alle medlemmer på fylkesavdelingens internettside.