Innkalling til Stiftelsesårsmøte FO Vestland 10.-11.mars 2020 (DOCX, 23KB)

Fylkesavdelingsstyret innkaller til årsmøtet med minst seks ukers varsel. Medlemmer og klubber som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette minst fire uker før årsmøtet holdes.Saker til årsmøtet med styrets innstilling gjøres tilgjengelig for medlemmene minst to uker før årsmøtet holdes. Saker som ikke er ført opp på dagsorden kan behandles dersom 2/3 av årsmøtet ønsker dette. Alle saker i fylkesavdelingens årsmøte avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme, unntatt ved valg av leder, da avgjøres valget ved loddtrekning etter andregangs votering.

Årsmøtet har følgende dagsorden:

1. Åpning

2. Konstituering
2.1-2.6 konstituering (PDF, 64KB)

2.7 Godkjenning av sakliste og dagsorden (PDF, 96KB)
2.8 Godkjenning av forretningsorden (PDF, 84KB)

3. Årsberetning
3.1 Fylkesavdelingsstyret FO Hordaland (PDF, 487KB)
3.2 Internasjonalt utvalg FO Hordaland (PDF, 61KB)
3.3 Kvinnepolitisk utvalg FO Hordaland (PDF, 93KB)
3.4 Tariffpolitisk utvalg FO Hordaland  (PDF, 105KB)
3.5 Seniopolitisk utvalg FO Hordaland (PDF, 89KB)

3.6 Profesjonsfaglig utvalg Barnevernspedagogene FO Hordaland (PDF, 79KB)
3.7 Profesjonsfaglig utvalg Sosionomene FO Hordaland (PDF, 76KB)
3.8 Profesjonsfaglig utvalg Vernepleierne FO Hordaland (PDF, 134KB)
3,9 Valgkomite FO Hordaland og FO Vestland (PDF, 61KB)

4. Regnskap og kontrollkomiteens beretning
4.1 Regnskap FO Hordaland (XLSX, 32KB)
4.2 Kontrollkomiteens beretning FO Hordaland (DOCX, 19KB)
4.3 Regnskap FO Sogn og Fjordane (XLSX, 32KB)
4.4 Kontrollkomiteens beretning FO Sogn og Fjordane (PDF, 62KB)

5. Innkomne forslag og fylkesavdelingens handlingsprogram
5.1 Fylkesleder - mandat (DOCX, 25KB)
5.2 Fylkesleder - frikjøp 100% (DOCX, 32KB)
5.3 Nestleder - mandat (PDF, 108KB)
5.4 Nestleder - frikjøp 100% (PDF, 89KB)
5.5 Fylkessekretær - mandat (PDF, 178KB)
5.6 Fylkessekretær - frikjøp (DOCX, 31KB)
5.7 Fylkesavdelingsstyret - mandat  (DOCX, 24KB)
5.8 Arbeidsutvalget - mandat (PDF, 124KB)
5.9 Valgkomite - mandat (PDF, 103KB)
5.10 Kontrollkomite - mandat (PDF, 143KB)
5.11.1 Tariffpolitisk utvalg - mandat (PDF, 105KB)
5.11.2 Kvinnepolitisk utvalg - mandat (PDF, 113KB)
5.11.3 Internasjonalt utvalg - mandat (PDF, 113KB)
5.11.4 Seniorpolitisk utvalg - mandat (PDF, 108KB)
5.12. Profesjonsfaglige utvalg - mandat (PDF, 116KB)
5.13 Handlingsprogram FO Vestland (PDF, 134KB)
5.13.1 Vedlegg: Møte- og Aktivitetsplan 2020 (PDF, 146KB)
5.14. Klubbarbeid (DOCX, 28KB)
5.15 Samarbeidsavtale FO & TASWO (PDF, 125KB)
5.16.1 Uttalelse "Den sosialfaglige tilnærminga i NAV må økes" (PDF, 44KB)
5.16.2 Uttalelse " Prioriter likelønn - lønnsgapet må tettes NO" (PDF, 103KB)

6. Økonomi
6.1 Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden (PDF, 172KB)
6.2 Budsjett FO Vestland (XLS, 130KB)
6.2.1 Vedlegg: Veileder budsjett 2020 (PDF, 503KB)

7. Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning (jf. § 11.4) (PDF, 213KB)

8. Valg av:

  1.     Fylkesavdelingsstyret: Leder, nestleder(e), fylkessekretærer, og minst fem styremedlemmer. Blant styremedlemmene skal det være en profesjonsfaglig ansvarlig for hver seksjon, samt en med kassererfunksjon. (DOCX, 22KB)
  2.     Profesjonsfaglige utvalg. Ved valg av profesjonsfaglige utvalg har bare representanter fra aktuell seksjon stemmerett. (DOCX, 24KB)
  3.     Rådgivende utvalg (DOCX, 25KB)
  4.     Valgkomité (DOCX, 23KB)
  5.     Kontrollkomité (DOCX, 20KB)
  6.     Andre valg (DOCX, 21KB)

Valgbare er alle medlemmer av fylkesavdelingen som er à jour med kontingenten. Ylkesavdelingens representantskap møter med tale-, forslags- og stemmerett. Andre medlemmer av fylkesavdelingen har møte-, tale- og forslagsrett.  Ekstraordinært årsmøte kan avholdes etter vedtak i fylkesavdelingens styre, representantskapet, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Det innkalles med minst tre ukers varsel og kan bare gjøre vedtak i de saker som er meldt i innkallingen. Fylkesavdelingen sender innen fire uker etter årsmøtet kopi av protokollen til FOs arbeidsutvalg. Kopien skal omfatte årsberetning og regnskap, jf. § 11.2. ,samt kontrollkomiteens beretning.