Stiftelsesårsmøte 10.mars 2020 vedtok Handlingsprogram for denne årsmøteperioden. Tiltaksplan ble vedtatt i representantskapsmøte 3.september 2020. 


Handlingsprogram med Tiltaksplan - FO Vestland 2020-2022
Oppdatert etter representantskapsmøte 03.09.20

HANDLINGSPROGRAM FOR FO VESTLAND 2020-2022

Handlingsprogrammet vedtas for en to-årsperiode, men rulleres årlig. Handlingsprogrammet bygger på «Prinsipprogram og vedtekter» vedtatt på Landsmøte 2019.

 1. Lønn, arbeidsforhold og arbeidsmiljø
 2. Profesjonspolitisk arbeid
 3. Helse- og sosialpolitikk
 4. Kvinnepolitikk
 5. Internasjonalt arbeid og solidaritet
 6. Organisasjon

Innenfor disse områdene prioriteres arbeidet og satsninger i tråd med aktuelle saker, reformer og politiske strømninger som vi ser vil bli satt på agendaen i 2020 og 2021. Handlingsprogrammet må være et dynamisk verktøy for FO Vestland sine prioriteringer og aktiviteter i perioden. Underveis i perioden vil det kanskje komme saker som ikke er forutsett i handlingsprogrammet, og som kan føre til behov for omprioriteringer.

Arbeidsutvalget vil på årlige styresamlinger utarbeide en (skjematisk) konkretisering av aktiviteter i handlingsprogrammet med tidsplan og ansvarlig, som et verktøy for arbeidet med gjennomføring av tiltak.  Gjennomførte aktiviteter vil bli markert i den årlige rulleringen av handlingsprogrammet.

§ 11.2 Fylkesavdelingens oppgaver

«Fylkesavdelingen skal legge opp sin aktivitet i tråd med landsmøtets og landsstyrets prioriteringer

 • Fylkesavdelingen har følgende hovedarbeidsoppgaver:
 • Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
 • Utvikle og vedlikeholde et effektivt lokalt klubb- og tillitsvalgtapparat innenfor alle sektorer og tariffområder
 • Støtte og bistå de klubbtillitsvalgte
 • Være bindeledd mellom medlem/klubb og forbundskontor i medlemssaker
 • Drive tillitsvalgtskolering og avholde tillitsvalgtkonferanser
 • Samarbeide med andre fylkesavdelinger om tillitsvalgtskolering og bygging av fylkesoverskridende klubber
 • Drive aktiv medlemsverving og medlemsbevaring
 • Sørge for at medlemmene får et profesjonsfaglig tilbud på fylkesnivå
 • Støtte opp om det helse- og sosialpolitiske arbeid i forbundet og gi klubbene nødvendig støtte på dette området
 • Drive politisk påvirkningsarbeid
 • Opprette, skolere og opprettholde lokallag av FO-Studentene ved studiestedene i fylket
 • Verve studenter ved bachelor- og masterutdanningene
 • Arrangere årsmøter og representantskapsmøter i fylkesavdelingen
 • Fremme aktuelle saker for landsstyret
 • Samarbeide med andre fagorganisasjoner, profesjoner og ulike brukergrupper der dette er formålstjenlig
 • Sende beretning og regnskap til landsstyret»

 

For å tydeliggjøre våre prioriteringer i den kommende årsmøteperioden har vi vagt 5 av disse punktene, de som er uthevet i vedtekten over.

 1. Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
 2. Utvikle og vedlikeholde et effektivt lokalt klubb- og tillitsvalgtapparat innenfor alle sektorer og tariffområder
 3. Drive tillitsvalgtskolering og avholde tillitsvalgtkonferanser
 4. Støtte opp om det helse- og sosialpolitiske arbeid i forbundet og gi klubbene nødvendig støtte på dette området
 5. Drive aktiv medlemsverving og medlemsbevaring

 

 1. IVARETA MEDLEMMENES LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR
  1. LIKELØNN
   Likelønn må sikres gjennom å jobbe for hele og faste stillinger, verdsetting av kvinnedominerte yrker, uttelling for utdanning og lik lønn for likeverdig kompetanse.

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Opplæring/ kurs i lokale forhandlinger for tillitsvalgte

· KS; web seminar; opptak fra kurs LAF

· STAT/Spekter; ved deltagelse LO stat kurs

· Virke, NHO, private: forbundskontoret

Fylkes-sekretærer

TAPO

 

Høst

2020

 

 

Delta på lokale arrangement i regi av LO/Unio sin Likelønnsaksjonen

KPU

TAPO

Høst

2020

 

delta på politisk verksted/kvinnepolitisk nettverksmøte og Kvinner på tvers konferanse

Leder

KPU

Høst

2020

 

 

 

 

 

 

  1. PENSJON

Folketrygden, AFP og tjenestepensjonsordningene må sikre en trygg og verdig alderdom for alle

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Skolere tillitsvalgte og medlemmer om pensjonsordninger ved å formidle info om aktuelle Web seminar/kurs

nestleder

Høst

2020

 

Henvendelser fra medlemmer må videreformidles til arbeidsgiver, NAV, pensjonskasse

Fylkes-sekretærer

fortløpende

 

 

 

  1. ARBEIDSFORHOLD
   Faste ansettelser, hele stillinger og normalarbeidsdag er normen. Faste ansettelser og hele stillinger skal være en lovfestet rett.

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Skolere tillitsvalgte om ansettelsesprosesser - fra utlysning til ansettelse

Fylkes-sekretærer

Høst

2020

 

Øke kompetansen om stillingsinnplasseringer og bruk av stillingskoder

Fylkes-sekretærer

TAPO

 

 

Opplæring av tillitsvalgte i trepartssamarbeidet, samarbeid med vernetjenesten i arbeidet for å bidra til gode arbeidsforhold for arbeidstakere som må jobbe hjemmefra, har hjemmekontor

Fylkes-sekretærer

 

 

 

  1. VOLD, TRUSLER OG NETTHETS
   Arbeidstakerne skal ha et sterkt vern mot vold, trusler og netthets.

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Gjøre kjent FO sin veileder om Vold, trusler og netthets både digitalt og i papirform. Sende denne ut til alle tillitsvalgte. Bruke Facebook kampanjer for å sette fokus på tema

nestleder

Høst

2020

 

 

 

 1. UTVIKLE OG VEDLIKEHOLDE ET EFFEKTIVT LOKALT KLUBB- OG TILLITSVALGTAPPARAT INNENFOR ALLE SEKTORER OG TARIFFOMRÅDER
  1. REPRESENTANTSKAPSMØTER
   Representantskapsmøtene skal legges til ulike steder i fylket og tilrettelegges for deltagelse fra hele avdelingen.

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Gjennomgå ny organisering av representantskapet i avdelingen og hvilke oppgaver som skal ivaretas

leder

Høst

2020

 

Vi må legge til rette for at alle repskapsmøter skal tilbys både stedlig og digitalt

leder

Høst

2020

 

 

  1. MEDLEMSMØTER
   Deltagelse på medlemsmøter/klubbmøter vil bli prioritert.

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Inspirere og motivere tillitsvalgte til å arrangere medlemsmøter 

Styret

 

 

Leder, nestleder og fylkessekretærer vil delta på medlemsmøter/klubbmøter ved invitasjon

 

 

 

 

  1. REGIONMØTER
   Det vil bli holdt faste møter i fylkets syv regioner for hovedtillitsvalgte i KS og medlemmer av representantskapet.

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Det skal avholdes 2 møter pr. år. Møtene må datofestes i «Møte- og aktivitetsplan»

Fylkes-sekretærer

fortløpende

 

Regionmøte velger tema for skolering på neste møte.

Fylkes-sekretærer

fortløpende

 

 

  1. NETTVERKSMØTER

Det vil bli holdt faste møter for tillitsvalgte både i Spekter, Virke og NHO

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Digitale nettverksmøter. Det må være tema/dagsorden forslag til aktuelle saker. Nettverksmøtene velger tema for skolering på neste møte.

Fylkes-sekretærer

fortløpende

 

 Det skal avholdes 4 møter pr. år. Møtene må datofestes i «Møte- og aktivitetsplan»

Fylkes-sekretærer

fortløpende

 

 

 

 1. DRIVE TILLITSVALGTSKOLERING OG AVHOLDE TILLITSVALGTKONFERANSER
  1. TILLITSVALGTKURS

Arrangere kurs i lov og avtaler og forhandlinger (LAF kurs) grunnkurs, turnuskurs og kurs i lokale forhandlinger.

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Avholde LAF-kurs på Voss

 

Høst

2020

 

Avholde turnus- og arbeidstidskurs

 

2021

 

80% av de tillitsvalgte skal gjennomføre det digitale grunnkurs «God Start»

Fylkes-sekretærer

Løpende

 

Profesjonsutvalgene gjennomføre FO sitt Profesjonskurs og gi tilbakemelding til styret om hvordan kurset kan benyttes i organisasjonen. 

PFU BSV

Vår

2021

 

 

 

  1. TILLITSVALGTKONFERANSE
   arrangere en konferanse for alle tariffområder med aktuelle tema

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Tillitsvalgkonferansen avholdes på Voss og avdelingens tillitsvalgte bidrar med innhold og gjennomføring

Avdelings

kontoret

Høst

2020

 

 

  1. RÅD OG VEILEDNING

Bistå tillitsvalgte med råd og veiledning fortløpende 

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Tydeliggjøre hvor skal henvende seg i forhold til ulike saker/ tema/ fagområder

Fylkes-sekretærer

løpende

 

Avdelingskontoret skal opprettholde og sikre god tilgjengelighet 

leder

løpende

 

 

 

  1. ORGANISASJONSTILLITSVALGTE
   Skolere og følge opp de tillitsvalgte i ulike råd, komiteer og utvalg

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Opplæring i «Teams møter»

leder

Høst 2020

 

Opplæring av «strømming av møter» og bruk av videofilmer

leder

fortløpende

 

Opplæring av «Medlemsarkivet»

 

 

 

 

 

 1. STØTTE OPP OM DET HELSE- OG SOSIALPOLITISKE ARBEID I FORBUNDET OG GI KLUBBENE NØDVENDIG STØTTE PÅ DETTE OMRÅDET
  1. BARNEVERN

Jobbe for å styrke bemanning og kompetanse i barnevern.

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Skolere tillitsvalgte i politisk påvirkningsarbeid, opplæring i politiske prosesser, plan- og budsjettarbeid.

 

 

 

Gi politikere fakta slik at politisk tiltak blir mer treffsikker.  

 

 

 

Positivt synligjøre den jobben de innenfor barnevernet gjør.  

 

 

 

 

 

  1. TJENESTER TIL PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING

Jobbe for at personer med utviklingshemning får tjenester tilpasset sine behov

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Gjennomføre idedugnad i de profesjonsfaglige utvalg i strategier for synligjøring av våre profesjoner.

 

PFU

 

 

Profesjonsfaglig utvalg V følger opp rapporten «Ingen tid å miste» og gir forslag til styret på mulige måter å jobbe videre med problemstillinger i rapporten.

PFU V

 

 

Synleggjere behovet for auka og rett kompetanse i tenesta for personar med utviklingshemming

PFU V

 

 

 

  1. NAV OG FORDELINGSPOLITIKK

Videreføre arbeid med å sikre sosialfaglig arbeid i NAV, og forsvarlige sosiale ytelser. Holde fokus og utvikle politikk på fordeling med perspektiv på bred arbeidsinkludering, men også på tjenester, stønader og pensjoner som gir forsvarlig levestandard for de som er uten arbeid.

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Vi må ytre/ varsle om hva vi erfarer og observerer som profesjonsutøvere i vår daglig arbeid i NAV. Vi er nær tjenestene og kjenner til hvordan brukeren har det.

 

 

 

Synliggjøre behovet for kompetansen i NAV og de brukerne de skal hjelpe

 

 

 

Profesjonsfaglig utvalg følger opp saken om sosialhjelpssatser ved å gå i dialog med politikere 

 

 

 

 

 

  1. FATTIGDOM

Motvirke utviklingen av samfunnsstrukturer som skaper økte forskjeller, fattigdom, sosial ulikhet, uverdige livsvilkår og sosial utstøting.

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Jobbe med strukturer som kan hindre fattigdom, f.eks.: trygd og pensjonsnivå. Jobbe for standard som SIFO satser osv.  

PFU

 

 

 

Fortsatt arbeide for å sette fattigdomsproblematikken på dagsorden og mobilisere inn mot stortingsvalget i 2021. 

PFU

 

 

Arbeide for at menneske med psykiske lidelsar/ ruslidelsar blir sikra helse og sosialfagleg kompetanse (tverrfagleg kompetanse) i behandlinga

 

 

 

Arbeide for at vernepleiarar/ sykepleiarar blir likestilt ifht. Ansvar/ rolle som helsepersonell

 

 

 

 

 

 1. DRIVE AKTIV MEDLEMSVERVING OG MEDLEMSBEVARING
  1. BEVARE

Markere langt medlemskap og markere tillitsvalgte som har hatt verv lenge

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Prioritet 1 er å være tilgjengelig, tydelig og synlig for medlemmene, særlig i individuelle saker

Avdelings-kontoret

fortløpende

 

Fortsette å markere 30 års medlemskap og gi klokke eller vase

Avdelings-kontoret

fortløpende

 

Oppsummere lønnsoppgjøret innenfor hvert tariffområde og formidler dette ut til alle medlemmer, gjerne en videosnutt som oppsummerer

TAPO

Høst

 2020

 

Markere alle tillitsvalgte som har hatt verv i 5 år eller lenger. Type blomsterhilsen, gavekort, eller annet

Avdelings-kontoret

 

 

Dele ut/sende«FO-hilsen» med kaffekoppantibac og noe annet smått, til medlemmer i hele avdelingen

Avdeling-kontoret

fortløpende

 

 

  1. STUDENTER
   Bistå studentene i opprettelse av lokallag ved studiestedene og verve studenter ved bachelor- og masterutdanningene

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Etablere lokallag og ha sikre god oppfølging HVL

Fylkes-sekretærer

fortløpende

 

Være synlige på HVL Bergen og Sogndal og VID og legge til rette for verving

Fylkes-sekretærer

fortløpende

 

 

  1. FAGKONFERANSER
   Arrangere gratis fagkonferanse hvert år og legge til rette for deltagelse på faglige samlinger i regi av FO.

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

Må opprettholde årlig gratis fagkonferanse

nestleder

Vår 2021

 

Sikre god oppfølging av det ansvarlige pfu

nestleder

Vår 2021

 

 

  1. INTERNASJONAL SOLIDARITET

Støtte og bidra i utviklingsprosjekter hvor sosialt og sosialpedagogisk arbeid er viktige elementer, samt støtte tiltak som kan styrke global forståelse og internasjonalt engasjement blant FOs medlemmer.

AKTIVITET

ANSVARLIG

DATO

STATUS

På våre konferanser/møter bør vi ha en kort innledning/hilsen om relevant internasjonalt/ globalt arbeid

IU

fortløpende

 

Kontakten med sosialarbeiderforeningen TASWO i Tanzania må opprettholdes til tross for koronasituasjonen og manglende hospitering/besøk.

IU

fortløpende