Hva er den tillitsvalgtes viktigste oppgaver?


Eksempler på dette kan være:

  • Delta på de informasjons- og drøftingsmøter arbeidsgiver innkaller til.
  • Gi uttalelser ved ansettelser – delta i ansettelsesutvalg.
  • Ivareta medlemmer ved konflikter på arbeidsplassen.
  • Forhandle om lønn og andre forhold.
  • Ivareta medlemmer ved personalsaker.
  • Påse at medlemmene har de lønns- og arbeidsforhold som er hjemlet i tariffavtale mv.

Overfor medlemmene:

  • Spre relevant informasjon til medlemmene. E-post er i de fleste tilfelle den mest effektive måten å gjøre dette på. Man bør derfor ha tilgang til e-postadresselister over medlemmene.
  • Verve nye medlemmer.

Den tillitsvalgte vil også være den som har løpende kontakt med FOavdelingen.

Ingen forventer at en nyvalgt klubbtillitsvalgt fra første stund skal håndtere alle disse oppgavene. Den viktigste funksjonen du har som helt fersk tillitsvalgt er å være kontaktperson for medlemmene på din arbeidsplass, og kunne lose saker og spørsmål videre til hovedtillitsvalgt eller FOavdeling.