Venstre vil ha ein tillitsreform der NAV saman med den einskilde finn fram til den hjelpa som passar best, utan at eit rigid regelverk er eit hinder. Eg har tillit til at kommunene og verksemdene best veit korleis dei kan nå måla som er sette. Difor skal dei ha fridom og handlingsrom til å ta i bruk innovative arbeidsmetodar og løyse oppgåvene på den måten som virkar best etter dei lokale forholda.