Frå 2013 til 2019 har det blitt nærare 1 400 fleire tilsette i det kommunale barnevernet, ein auke på nær 30%. Aldersgrensa for ettervern er heva til 25 år. Det er innført eit lovkrav om årleg rapportering til kommunestyret om tilstanden i barnevernstenesta. Venstre ønskjer å tilby ei masterutdanning for dei som ønskjer å ta videreutdanning. Det må leggast opp til at stat og kommune skal bli kompensert for auka kostnader som følgje av auka kompetansekrav i tenestene.