SV vil ha et bemanningsløft i barnevernet. Gjennom en fireårig opptrappingsplan med øremerkede midler skal vi gi lokale barnevernsansatte nok folk på jobb og tid til faglig refleksjon, videreutdanning og faglig handlingsrom. I vårt alternative budsjett for 2021 starter vi satsingen, med 253 mill. kroner til 250 nye stillinger. SV vil også ha en veiledende bemanningsnorm, der saksbehandlere i det kommunale barnevernet ikke skal ha ansvar for flere enn 15 barn. SV i Trondheim har allerede startet med bemanningsnorm og vi ser for oss at erfaringer derfra kan bli viktige for videre satsing i resten av landet. Egne veiledere som har ansvar for de emosjonelle belastningene som de ansatte står i er også et viktig tiltak. I tillegg vil vi jobbe for å innføre kompetansekrav i barnevernet - der sosionomer og barnevernspedagoger tydeliggjøres som de med den nødvendige kompetansen.