Uttalelse fra FOs 6. kongress mars 2015

Anerkjenn Palestina nå

FO mener at både israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet. Israel må bære ansvaret for at dette ikke er tilfelle. Kjernen i konflikten er Israels ulovlige okkupasjon av Palestina som påfører den palestinske befolkningen store lidelser.

I nabolandene lever cirka tre millioner palestinere fremdeles som flyktninger. Palestinere behandles som annenrangs borgere både i landflyktighet, i Israel og i Palestina. De fratas land, eiendom og naturressurser, og blir utsatt for systematisk trakassering, grove innskrenkninger i bevegelsesfriheten, hyppig bruk av vilkårlig fengsling også mot barn og unge, og mangel på rettferdig rettergang.

FO krever at Israel avslutter sin ulovlige okkupasjon av Palestina og respekterer FN-resolusjonene som omfatter palestinernes rettigheter. Flyktningproblemet må løses i tråd med FNs resolusjon 194.

Israels vedvarende blokade av Gaza, med strenge import- og eksportrestriksjoner, har medført store lidelser for befolkningen og umuliggjort økonomisk utvikling. Krigføringen mot Gazas befolkning er grove brudd på internasjonale konvensjoner, og fordømmes. FO krever at blokaden av Gaza oppheves.

Okkupasjonsøkonomien er blitt en integrert del av Israels økonomi. Israel må skille egen økonomi fra okkupasjonsøkonomien. I motsatt fall kan ikke Israel delta i OECD. Import av varer fra de israelske bosettingene og industrisonene på Vestbredden må forbys. Norske myndigheter bør ta initiativ til internasjonal boikott av slike varer. FO oppfordrer dessuten medlemmer og norske forbrukere til å handle palestinske varer, slik at dette kan bidra til økonomisk utvikling i Palestina.

Norske myndigheter må sikre at statens pensjonsfond og norske selskaper ikke bidrar til okkupasjonen gjennom handel med og investeringer i selskaper som har aktiviteter på okkuperte områder.

Etter at Palestina fikk innvilget observatørstatus i FNs generalforsamling har byggingen av nye ulovlige bosettinger på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, økt. Bosettervold mot palestinere og deres eiendommer har eskalert. FO krever at disse angrepene blir etterforsket og straffet. FO krever også at snik-annekteringen av Vestbredden opphører, og at Israel umiddelbart starter en tilbaketrekning av de ulovlige bosetterne i henhold til Genève-konvensjonen som forbyr forflytning av sivilbefolkningen til okkuperte områder.

Israels rivning av palestinske bygninger øker. Bakgrunnen for dette er at palestinerne nesten aldri innvilges byggetillatelse i Øst-Jerusalem, og at det er byggeforbud i store deler av de okkuperte områdene. Mange bygger derfor uten tillatelse, og FN anslår at nesten halvparten av de palestinske bygningene i disse områdene står i fare for å rives. Norske myndigheter må kreve en slutt på rivningen og den grove diskrimineringen av palestinerne.

Separasjonsmuren, bosettingene og den tilhørende infrastrukturen gjør store inngrep i palestinsk land. Den pågående oppsplittingen av Vestbredden undergraver palestinernes rett til selvbestemmelse og hindrer mulighetene for en tostatsløsning. Muren må rives. Norske myndigheter må føre en aktiv politikk, ikke minst overfor USA og EU, for å presse Israel til å etterleve anbefalingene fra Den internasjonale domstolen i Haag vedrørende muren, og for å gjøre slutt på okkupasjonen. Norge må gå i bresjen for at Palestina anerkjennes som fullverdig medlem av FN.

Det internasjonale samfunnet må sette en stopper for Israels folkerettsstridige handlinger. Det er viktig at Norge går foran med et godt eksempel og krever at det internasjonale samfunnet tar en mye tydeligere lederrolle. En gjenopptakelse av forhandlingene haster. FO mener at ved å anerkjenne Palestina som stat, legges press på partene til å forhandle fram en løsning innenfor grensene fra 1967. Det palestinske folk har rett til selvbestemmelse. FO krever derfor at Norge anerkjenner Palestina som egen stat, slik en stadig voksende andel av verdens land nå gjør.