Uttalelse fra FOs 6. kongress mars 2015:

Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere inn i skolen

FO krever at barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere får sin naturlige plass som en del av skolens støttesystem, blant annet for å oppfylle lovens krav og sikre alle skoleelevene i norsk skole et godt tilbud som ivaretar og fremmer helse og trivsel. Vi skal bidra til at alle unge i skolen får lære å realisere sine drømmer, uavhengig av økonomi og sosial bakgrunn. Vi vil arbeide med å fremme et trygt skolemiljø og forebygge krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Det sosialpedagogiske arbeidet i skolen kan utføres av andre yrkesprofesjoner; som barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (NOU 2015:2).

Mange norske skolebarn gleder seg til å ta fatt på skoledagen. De er lykkelige og glade, nysgjerrige og kunnskapssøkende, men dette gjelder ikke alle.

Nyere forskning sier at oppimot 15–20 pst. av barn og unge mellom tre og 18 år har psykiske vansker eller lidelser. Av disse har 8 pst. så alvorlige psykiske problemer at det tilfredsstiller kravene til en psykisk lidelse. Mange av utfordringene er av en så kompleks karakter at mange lærere og skolen alene mangler kompetanse til å håndtere dette.

Forekomst av mobbing og krenkelser på skolenivå

Elevundersøkelsen 2013 viser at på 65 pst. av skolene oppgir mellom 1 og 9 pst. av elevene at de har blitt mobbet to eller tre ganger i måneden eller mer.

Elevundersøkelsen 2013 inneholder også tall for krenkelser på skolenivå. Forekomsten av krenkelser er langt høyere enn forekomsten av mobbing. Gjennomsnittet blant skolene viser at 24,9 pst. av elevene er krenket to–tre ganger i måneden eller mer. Andelen skoler uten krenkelser er 0,2 pst.

Skolens støttesystem for å skape trygge psykososiale skolemiljøer er avgjørende for arbeidet med å forebygge og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Vi krever å få være en del av skolens støttesystem, slik kan vi ved tverrfaglig innsats bidra til å ivareta elevenes fysiske og psykisk helse. Et godt skolemiljø gir gode resultater og faglige prestasjoner, forebygger frafall og dropout problematikk.

Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere er utdannet til å se helheten i et barns liv ved å tolke atferd og samhandlingsmønster. Våre yrkesgrupper jobber med tilhørighet og mestring, og jobber for å sikre at barnas stemmer inkluderes i saker som har med deres liv å gjøre. Vi kan bidra med å løse og redusere sosiale problemer og bistå barn og unge for at de skal få bedre livsvilkår. Vi kan hjelpe til med barn og unge som har ekstra utfordringer med læring, og jobbe med habilitering og rehabilitering med barn som har fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer. Vi ser den barn og unges ressurser, og med det kan vi være med på å tilrettelegge for utvikling for den enkelte.

FO krever at NOU 2015:2 rapporten «Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø» må brukes som et verktøy til å fremme helse trivsel og trygghet i skolen.

FO krever:

  • at stillinger for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere blir beskrevet og lovfestet i opplæringsloven
  • at vernepleiere blir godkjent som undervisningspersonell for de svakeste elevene, og at dette kommer inn i opplæringsloven
  • at det blir opprettet stillinger på alle skoler eller i alle kommuner for våre yrkesgrupper - og at disse blir forsket på
  • at det blir utarbeidet en egen særavtale om arbeidstid for miljøterapeuter i skolen
  • at det blir opprettet en 60 stp vidareutdanning på deltid for miljøterapeuter i skolen