Uttalelse fra FOs 6. kongress mars 2015

Barns rett til å bli hørt

FNs barnekonvensjon, artikkel 12, slår fast at barn skal gis anledning til å bli hørt i alle forhold som berører barnet og barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Dette gjenspeiler seg i lovverk og forskrift som regulerer barns rett til å bli hørt og til å uttale seg.

Samfunnets syn på barns rettigheter har forandret seg. Det har i de siste årene vært satt fokus på barns rett til medvirkning i ulike sammenhenger som f.eks. i barneverntjenesten, i forhold til hvor barn skal bo i forbindelse med foreldres skilsmisser, i barnehagen og skolen. Det blir vist til eksempler på praksis der beslutninger blir fattet uten av barna har blitt snakket med eller hørt.

Barns synspunkter og rett til å bli hørt blir trukket frem både i ulike samfunnsspørsmål og når det gjelder det enkelte barn.

For at barns rett til medvirkning skal være reell kreves kompetanse og kunnskap. Det å snakke med barn og ta med barn i beslutninger trenger ikke å være det samme som at barn faktisk blir hørt og ivaretatt. Barnet må gis informasjon tilpasset sitt utviklingsnivå for å ha en reel mulighet for å uttale seg. Den som skal ivareta barnet må kunne vurdere barnets evner og muligheter til uttale seg og kunne forstå barnets utsagn og reaksjoner.

Barns rett til å bli hørt i samsvar med FNs barnekonvensjon må bli integrert i alt arbeid med barn og ikke bare være fagre ord!