Uttalelse fra FOs 6. kongress mars 2015

Barns rettigheter som pårørende må sikres

I Norge fikk vi i 2010 en endring i helsepersonelloven som pålegger helsepersonell å bidra til å ivareta det behov for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn kan ha som følge av foreldrenes tilstand. Plikten omfatter barn under 18 år av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet, alvorlig somatisk sykdom eller skade.

FO mener denne lovendringen var god. Det kan være en alvorlig psykososial belastning å vokse opp i en familie hvor en eller flere er alvorlig syke.

Slik loven er utformet i dag er den imidlertid ikke omfattende nok til å ivareta alle mennesker som har en oppvekstsituasjon preget av alvorlig sykdom i nær familie, og FO mener den må utvides til:

  • å omfatte søsken til pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet, alvorlig somatisk sykdom eller skade
  • barn som er etterlatt når nære familiemedlemmer dør
  • barnets rett til informasjon og oppfølging skal gå foran pasientens rett til taushet
  • Alle helseinstitusjoner, offentlige og private, spesialisthelsetjenesten og i førstelinjetjenesten, pålegges å ha barneansvarligpersonell. Dette skal være ansatte som har barnefaglig kompetanse
  • Søsken til enkeltbarn i barnevernsaker må inkluderes i sin familiesituasjon ved lovfestede rettigheter