Uttalelse fra FOs 6. kongress mars 2015

Bevar selvråderetten i den norske velferdsstaten, og hindre store sosiale forskjeller og utvanning av våre felles velferdsgoder

FO støtter følgende opprop som ble lansert på Trondheimskonferansen 2015, og som 300 tillitsvalgte ga sin tilslutning til der. Oppropet er viktig for å bevare selvråderetten i den norske velferdsstaten, og hindre store sosiale forskjeller og utvanning av våre felles velferdsgoder.

 «Norge har i tjue år vært underlagt EUs indre marked med EUs fire markedsfriheter via EØS-avtalen. Tusenvis av EU direktiver blir innført med lite debatt i folkevalgte organer.EU-domstolen griper inn i avtaler mellom partene i norsk arbeidsliv. Slik innsnevres demokratiet. Dette skjer til tross for at Norge i 1992 forutsatte at EØS-avtalen ikke skulle kunne påvirke arbeidslivets regler. I 2013 vedtok derfor LO-kongressen enstemmig at ILO-bestemmelser, norske arbeidslivslover og tariffavtaler skal være overordnet EØS-regler.

Stadig flere fagforeninger stiller seg kritiske til EØS-avtalen, fordi:

  • EU/EØS med den frie flyten fører til brutal lønnskonkurranse og sosial dumping.
  • Den frie flyt fører til økonomisk kriminalitet. Det er i ferd med å oppstå mafiatilstander i flere bransjer.
  • Arbeidslivet blir mer og mer dominert av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak som praktiserer «Ikke lønn mellom oppdrag». Dette undergraver stillingsvern og bryter loven om faste ansettelser i Arbeidsmiljøloven. Bemanningsforetak har ikke lærlingeordninger. Dette undergraver yrkesfagene og lærlingeordningene og fratar ungdom ei framtid i arbeidslivet.
  • Norge har benyttet differensiert arbeidsgiveravgift som et effektivt distriktspolitisk virkemiddel. Dette endres nå av EU/EØS på en måte som vil få dramatiske følger for næringslivet, spesielt i Nord-Norge.
  • EØS påtvinger Norge et risikoregime på norske veier – innen gods- og busstransport - og bøter blir ilagt transportører uten at de ansvarlige betaler.
  • EU vil konkurranseutsette post under 50 gram. Dette er nok en trussel mot næringsliv og arbeidsplasser i distrikts-Norge
  • EU vil tvinge Norge til å konkurranseutsette persontransport på jernbane, uavhengig hva norske politikere måtte mene i framtida.
  • EØS-avtalen opphever kravet om offentlig pensjon ved offentlige anskaffelser.

EØS truer i dag fundamentet for den norske velferden. EU ønsker i prinsippet at mer bør privatiseres. EØS undergraver faglige rettigheter, folkestyret og demokratiet. Grensen er derfor for mange nådd. Tida er inne for en annen tilknytningsform til EU.»