Uttalelse fra FOs 6. kongress mars 2015

Flyktningkatastrofen i Syria

Den norske regjeringen må ta imot 10 000 kvoteflyktninger fra Syria!

Krigen i Syria har ført til verdens største humanitære krise etter andre verdenskrig. Nabolandene til Syria kneler, og deres samfunn har for lengst sprengt kapasiteten for hvor mange flyktninger de kan håndtere.

Hittil har mer enn ti millioner syrere – eller 45 prosent av befolkningen - blitt tvunget på flukt som følge av krigen. Mer enn fire millioner av dem har flyktet til andre land. Syrias naboland Libanon, Tyrkia, Jordan, Egypt og Irak huser i dag 95 prosent av alle disse flyktningene. Det totale antallet flyktninger fra Syria som har ankommet Europa de siste tre årene er omtrent 150.000. Dette er grovt regnet det samme antallet som krysset grensen til Tyrkia i løpet av en uke i september 2014 i forbindelse med IS' erobring av den syriske byen Kobani.

Norge har sagt seg villig til å ta imot 1500 syriske flyktninger. Det utgjør 0,026 prosent av antallet flyktninger som befinner seg i Syrias naboland. Både kommuner og representanter for norsk helsevesen har gitt klart uttrykk for at vi har kapasitet til å ta imot langt flere, inkludert syke og skadede.

FNs høykommissær for flyktninger har gjentatte ganger bønnfalt Norge og resten av verden om å dele ansvaret og ta imot flere syriske flyktninger.

I henhold til Flyktningkonvensjonen har Norge og verdenssamfunnet en forpliktelse til å dele ansvaret når en konflikt fører til masseflukt som blir en byrde for enkeltland. Ansvaret omfatter dels å ta imot flyktninger i egne land og å yte finansiell støtte til flyktningarbeidet i de hardest belastede landene.

Rike land i alle verdensdeler må bistå med å avlaste Syrias naboland ved å ta imot flere av de mest sårbare flyktningene fra Syria innen utgangen av 2016. Dette samsvarer med appeller fra FN.

De mest sårbare flyktningene er barn og kvinner med barn alene på flukt, syke og skadde, torturoverlevere og folk som også i nabolandene blir utsatt for forfølgelse av politiske grunner eller som følge av sin seksuelle identitet.

Norge kan utgjøre en forskjell!

Mange kommuner i Norge har ytret ønske om å ta imot flere syriske flyktninger. Medisinsk fagkyndige har også gitt uttrykk for at vi har et godt utbygget helsevesen i Norge med kapasitet til å ta imot flyktninger med behov for medisinsk og psykologisk behandling.

Fellesorganisasjonen krever at Norge:

  • Øker antallet kvoteflyktninger fra Syria til minst 10 000 innen 2016
  • Gir oppholdstillatelse til alle syriske asylsøkere som kommer til Norge