Uttalelse fra FOs 6. kongress mars 2015

Forebyggende arbeid for å hindre ekstremisme

Regjeringen har nylig lansert en nasjonal handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

FO mener en styrking av det generelle forebyggende arbeidet i kommunene er helt nødvendig også for å løse utfordringen knyttet til radikalisering og ekstremisme. Vi forstår fattigdom, manglende utdanning, lav sosioøkonomisk status sammen med manglende opplevelse av å tilhøre eller bli verdsatt av fellesskapet, som risikofaktorer for radikalisering. Radikaliseringsprosess har ofte sin bakgrunn i manglende inkludering og i et utenforskap. Hvordan skal vi sammen klare å skape et inkluderende fellesskap?

Barn og unge trenger å møte trygge voksne som kan se dem og fange opp eventuelle bekymringer tidlig. FO vet at det forebyggende arbeidet som sosialarbeidere i skolen, utekontakt, samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), møteplasser og fritidsklubber ikke er en prioritet i en presset kommuneøkonomi. Vi ser det som avgjørende at dette prioriteres. Når de spissede tjenestene som barnevern, politi og PST er koplet inn er radikaliseringsprosessen allerede i gang.  Barnevern og politi skal ha en viktig rolle i bekjempelse av radikalisering, men det viktigste er at vi har nok voksne ute til å treffe barn og unge på de arenaene de ferdes. Her spiller også frivillige lag og foreninger en sentral rolle.

FO tror på at styrking av det forebyggende arbeidet vil sikre tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid, og styrke arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. FO tror på et tett og godt samarbeid med religiøse ledere, der ekstremisme er knyttet til religion.

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme er et viktig skritt i riktig retning. Det er imidlertid av avgjørende betydning at det følger øremerkede midler med satsningen som sikrer at kommunene faktisk prioriterer dette forebyggende arbeidet.