Uttalelse fra FOs 6. kongress mars 2015

FOs krav til ny opptrappingsplan for rusfeltet

I løpet av 2015 skal regjeringen legge fram en ny opptrappingsplan for rusfeltet. Planen skal sikre bedre kapasitet og kvalitet i tilbudet til mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. FO venter utålmodig på planen.

FO forventer at planen legger vekt på:

  • forebygging og tidlig innsats i alle områder og aldersgrupper
  • større bredde i tilbudet til mennesker med alvorlige rusmiddellidelser
  • tverrfaglighet og sosialfaglig kompetanse på alle områder
  • flere og bedre boligtilbud
  • større vekt på ettervern og tverrfaglig oppfølging
  • helhetlig samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten
  • brukermedvirkning og selvbestemmelse
  • pårørendes involvering

Etter rusreform 2 ble det helsefaglige og medisinske fokuset i rusomsorgen oppgradert. Dette er bra. Rusmiddelavhengige har ofte store utfordringer knyttet til flere sentrale områder i livet. Et forsterket rettighetsvern har sikret en oppjustering med hensyn til helsefaglig fokus og kompetanse i rusfeltet.

FO har gjentatte ganger advart mot å redusere det sosialfaglige arbeidet på bekostning av helsefaget. FO er derfor glad for at regjeringen i den nye opptrappingsplanen varsler økt forebygging og bedre kapasitet og kvalitet i tilbudene. FO mener dette må skje gjennom bruk av sosialfaglig kompetanse på oppvekstarenaer og en revitalisering av sosialfaglig perspektiv og -metoder i rusfeltet.

I et folkehelse- og forebyggingsperspektiv er det viktigste å tilby gode og trygge oppvekstsvilkår. Helsestasjonen, barnehagen og skolen er viktige oppvekstarenaer hvor tverrfaglighet og sosialfaglig fokus kan bidra til at problemer identifiseres så tidlig som mulig, slik at det kan iverksettes tiltak som reduserer risikoen for at unge begynner med rusmidler og utvikler psykiske lidelser.

Mennesker med psykiske og rusrelaterte lidelser er ingen homogen gruppe, og ulike problemer krever ulike løsninger. Dette forutsetter en variert og individuelt tilpasset behandling med hensyn til innhold, lengde og behandlingsmetoder/-måter.  Det må også være aksept for å prøve og feile i rehabiliteringsprosessen, og terskelen for re-inntak til behandling må være lav.

Det må settes krav til behandlings- og omsorgstilbud slik at tilbudene kan ivareta den enkeltes behov. Antall plasser, både i kommunene og spesialisthelsetjenesten, må økes.

FO mener at rusfeltet må være tverrfaglig og tverrprofesjonell, og at de ulike faglige innfallsvinklene må anerkjennes som likeverdige. Et sterkt fokus på tverrfaglighet må være grunnleggende i den kommende opptrappingsplanen. Ansatte med sosialfaglig kompetanse må anerkjennes på lik linje med ansatte med helsefaglig kompetanse i behandlings- og tjenestetilbud.

Regjeringen varsler i planen en styrking av kommunale tjenester som har ansvar for arbeid, økonomi, sosiale forhold, skole, utdanning, bolig og barnevern. Kommunale tjenester som boligtilbud, aktivitet/arbeid, nettverksbygging, sosial og psykososial habilitering og rehabilitering, samt helse- og omsorgstjenester må også styrkes. Helhetlig og tverrfaglig samarbeid mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten er nødvendig for å sikre gode og forsvarlige tjenester.

Samarbeidet med politiet og fengselsmyndighetene må styrkes. Politiet må være en del av det tverrfaglige samarbeidet. Rusmiddelavhengige trenger flere lavterskeltilbud og tilholdssteder, slik at de blant annet slipper å bli jaget rundt i sentrum av de store byene. Alternative løsninger som brukerrom/helserom bør opprettes. Det bør settes ned et utvalg som går igjennom og dokumenterer effekten av dagens narkotikapolitikk. Bøter og fengsel for bruk og besittelse av brukerdoser bør byttes ut med reaksjoner som har bedre helse og rehabilitering som mål. Narkotikaprogrammet med domstolskontroll bør videreføres og utvides.

FO mener at brukere og pårørende er viktige aktører når det gjelder den enkeltes behandling. Deres innspill skal høres og vektlegges når det gjelder innholdet i behandling, velferdstjenester og ettervern. Opptrappingsplanen må bygge på kunnskap fra fagfeltet og brukerorganisasjoner. Problemer knyttet til nedbygging av forebyggende tiltak, behandlingstiltak, mangelfullt ettervern, kritikk av innholdet i LAR og mangelfullt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester er påpekt gjentatte ganger. FO mener regjeringen må ta disse utfordringene på alvor, og sørge for at det gjenspeiles i planen.