Uttalelse fra FOs 6. kongress mars 2015

Hold den internasjonale fanen høyt!

I en stadig mer globalisert verden er internasjonale perspektiver viktigere enn noen gang. FO vil, både som profesjonsorganisasjon og fagforbund, videreføre forbundets internasjonale engasjement og aktiviteter, samt det internasjonale solidaritetsarbeidet.

Som sosialarbeidere og sosialpedagoger tilhører FO-medlemmene internasjonale profesjoner. Over hele verden står våre kolleger i front for å trygge og forsvare levekår og livskvalitet for utsatte grupper, og skape inkluderende samfunn. På tross av ulike kulturer og politiske systemer bygger profesjonene på felles fag- og verdigrunnlag. Dette gir rom for – og mulighet til – en gjensidig berikende dialog og fagutvikling. Erfaringer og kunnskap kan på den måten utveksles. Dette er viktig for å utvikle godt sosialt og sosialpedagogisk arbeid i et mangfoldig og multikulturelt samfunn. Å skape møteplasser for denne dialogen, både på organisatorisk nivå og for enkeltmedlemmer, er derfor viktig for FO.

FO-medlemmer vet godt hvor viktig sterke fagforeninger er for demokrati- og velferdsutvikling. I svært mange land er derimot faglige rettigheter under press, eller ikke-eksisterende. Kampen for anstendig arbeid står høyt på dagsorden for den internasjonale fagbevegelsen. I denne kampen bygges det brede allianser med andre typer folkelige organisasjoner og sosiale bevegelser. FO ser på seg selv som en del av denne brede internasjonale mobiliseringen. Vi stiller oss bak ILOs kjernekonvensjoner, og støtter arbeidet for forpliktende internasjonale arbeidslivsstandarder.

Et demokratisk samfunn må baseres på likhet og rettferdighet. Dette forutsetter at hele befolkningen kan delta i prosessene som styrer samfunnet. FNs menneskerettighetserklæring inneholder verdier FO vil skal gjelde for alle, og innbyggere skal likebehandles uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, alder, livssyn, etnisk bakgrunn eller kultur. Også i kampen for menneskerettigheter og likebehandling spiller folkelig organisering og pressgrupper en nøkkelrolle, og FO må ha en plass også i dette arbeidet.

Siden finanskrisen i 2008/2009 har vår egen verdensdel, Europa, stått overfor store utfordringer. Offentlige nedskjæringer og sparepakker har ført til en kraftig øking av arbeidsløshet og nedbygging av det sosiale sikkerhetsnettet, særlig i Sør-Europa. Ungdomsarbeidsløsheten er rekordhøy – i Spania ligger den for eksempel opp mot 50 prosent, Utviklingen fører til sterke sosiale spenninger og politisk ustabilitet. Selv om Norge står utenfor EU, kan vi ikke stille oss utenfor denne utviklingen. Norges tilknytting til EU gjennom EØS-avtalen betyr at reguleringer og politiske beslutninger i EU-systemet har direkte betydning for våre medlemmers lønns- og arbeidsforhold, og organiseringen av tjenestene. Kampen mot sosial dumping og markedsutsetting av sosialtjenester må derfor, etter FOs mening, føres både på den nasjonale, den europeiske og den globale arenaen.

Verdens rikdom er ikke jevnt fordelt. Det internasjonale frihandelsregiment sementerer denne ulikheten, og er medansvarlig for fattigdom og nød i store deler av verden. I kampen for endring vil demokratisk organisering og mobilisering spille en nøkkelrolle. Fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre folkelige organisasjoner i fattige land må selv gå i front, men trenger internasjonal støtte og solidaritet.

Som fagforening og profesjonsorganisasjon i et utviklet industriland, har FO et særlig ansvar for å holde den internasjonale solidaritetsfanen høyt. FO vil derfor støtte profesjons- og fagforeningskolleger verden over. Vi støtter deres muligheter til å organisere seg, drive politisk påvirkning og faglig kamp, samt ha muligheter til fagutvikling og fagutveksling. FO støtter utviklingsprosjekter hvor sosialt og sosialpedagogisk arbeid er viktige elementer. Tiltak som kan styrke global forståelse og engasjement blant FOs medlemmer, blir viktige for FO også i en ny kongressperiode.