Uttalelse fra FOs 6. kongress mars 2015

Kvalitet i barnevernet. Barnevernloven må bli en rettighetslov.

Norge er et godt land å vokse opp i, for de fleste. For de barn og unge som lever i utsatte og utfordrende livssituasjoner, er det derimot nedslående fakta: mange får ikke den nødvendige støtte og hjelp.

Det er urettferdig at de barna som har det verst, er mest utsatt for svikt. Barn som trenger barnevernet er særlig utsatt. De har et vanskeligere utgangspunkt og mindre støtte for å ta del i velferden, tryggheten, og drømmene, enn majoriteten av norske barn. Derfor har vi barnevernet. Derfor trenger hjelpeapparatet og de voksne rundt barna incentiver og et faglig trykk på å få barn og unge og deres rettigheter i fokus, og ivaretatt.

Kvaliteten på det kommunale barnevernets arbeid er svært ujevn, til tross for Barnevernløftet. Kommunene bygger sine barnevern stadig bedre. Men, det går sakte, og det grunnleggende kvalitetssikringsarbeidet er for svakt. Det rammer barn og unge – og de ansatte.

FO og flere aktører peker på at internkontroll ikke er realisert i kommunebarnevernet. Det skal ikke være slik at tilsynsmyndighetene skal løpe etter barnevernet. Det skal være slik at alle barnevern selv vet hvor utfordringene ligger.

Det gjøres mye godt arbeid i barnevernet. Men, vi vet også at alt for mange av våre medlemmer i barnevernet noen ganger må stå i at kvaliteten og den faglige forsvarligheten ikke er god nok. Ansvaret for dette må adresseres til lokale og sentrale politikere og kommuneledelsen.

Temaet aktualiseres nok en gang i det landsdekkende tilsynet med barn i fosterhjem: 76 % svikt i oppfølgingen av fosterbarn med 123 kommuner involvert. Helsetilsynets direktør Jan Fredrik Andresen sier: «det er grunn til alvorlig bekymring, og alarm om at kommunene ikke følger opp her.»

Det må settes et trykk på internkontrollarbeidet i det kommunale barnevernet. FO vil bidra til å sikre kvalitet i barnevernets arbeid. Våre medlemmer i barnevernet vet hvor skoen trykker, og internkontrollforskriften tydeliggjør at ansatte skal være aktive deltakere i det grunnleggende kvalitetssikringsarbeidet. Kunnskap om status i kommunebarnevernet må hentes og brukes lokalt. FO mener at sentrale utviklingsbehov for barnevernet handler om ledelse, organisering og oppfølging av de ansatte, slik Helsetilsynet også mener. Nå må politikerne på alle nivå gjøre det de kan for å bygge opp under kvalitetssikring.

FO mener et annet sentralt bidrag for å sikre kvalitet, er å gjøre barnevernloven til en rettighetslov for barn og unge. Dette kan bidra til å styrke grunnforutsetningene for barnevernet. Barna er selvstendige rettssubjekter, men vi ser stadig at barna taper i møte med andre interesser i barnevernet, og den hjelpen og støtten de skulle hatt gis ikke.

Barn har ikke rett på tiltak fra barnevernet, selv om barnevernet har en plikt til å hjelpe. Det er få muligheter til å pålegge hjelptiltak i hjemmet. Statsråd Horne har foreslått  endringer knyttet til å senke terskelen i forhold til å pålegge hjelpetiltak. Dette kan styrke barns rettigheter, men fortsatt mangler den grunnleggende substansen i barns favør. Barnevernloven må bli en rettighetslov slik at barnevernet må ta på alvor barn og unges perspektiver og synspunkter uansett alder, og barnas medvirkning blir nødvendig og selvfølgelig. Endringer i Grunnloven i 2014 gjorde barns rettigheter synlig gjennom ny § 104. Vi mener dette må gjenspeiles i barnevernloven.

De faglige og barnerettslige miljøene er ikke tvil. Nå må politikerne ta sitt ansvar og sette barns rettigheter øverst på agendaen, også for de barna som trenger barnevernet.