Uttalelse fra FOs 6. kongress mars 2015

Svekket arbeidsmiljølov – mindre trygghet for jobben

Flere midlertidige ansatte, lengre arbeidsdager og mer søndagsjobbing er den nedstemmende oppsummeringen av hva regjeringspartiene ble enige med Kristelig Folkeparti og Venstre om 12. mars. Torsdag 19. mars la Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget fram sine innstillinger om endringene i arbeidsmiljøloven. FOs kongress frykter et hardere og mer brutalt arbeidsliv i årene som kommer.

Endringene åpner for en svekket arbeidsmiljølov og mindre trygghet på jobben. En bred arbeidstakerside og tunge fagmiljøer har advart mot de endringene som nå blir innført. Ingenting ser ut til å ha gjort inntrykk på regjeringspartiene eller støttepartiene.

I sum fører disse endringene til sterkt svekkede vernebestemmelser i arbeidsmiljøloven. Dessuten forskyves maktforholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsgivernes favør. Ved å svekke fagbevegelsen mulighet til påvirkning sentralt, legges et større press på lokale tillitsvalgte.

For FO-medlemmer som går i beredskapsvakt, som for eksempel våre medlemmer i barnevernet, rusomsorgen og i tjenestene for utviklingshemmede, betyr forslaget om en beregningsbrøk på 1/7 i stedet for dagens 1/5 større belastninger.

FOs kongress har ingen tro på at økt adgang til midlertidige ansettelser vil hjelpe ungdom, utviklingshemmede og andre utsatte grupper inn i arbeidslivet. Spesielt vil ungdom og kvinner være utsatt.  Mange vil med en slik utvikling ha vansker med å etablere seg og få lån. Midlertidige ansettelser skaper liten forutsigbarhet. Vi står i fare for å få et A- og B- lag, og klasseskillene forsterkes mellom dem som har fast jobb og de som har midlertidige jobber. FO-kongressen slår fast at det blir ikke flere faste stillinger av flere midlertidige stillinger. Dette viser all erfaring fra våre naboland.

De fire partiene er også blitt enige om lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Dette har FO advart mot lenge. Tiltaket er ikke hensiktsmessig for å få flere i jobb. Det er bare et virkemiddel for å påføre folk i en vanskelig livssituasjon ytterligere økonomiske belastninger.

Sammen med resten av fagbevegelsen vil FO arbeide for at skadevirkningene av en svekket arbeidsmiljølov blir minst mulige. Vi vil også arbeide for at de endringene som nå er gjort, blir reversert av et nytt stortingsflertall i 2017. Inntil da har vi merket oss at flere kommunestyrer har vedtatt at de ikke ønsker å følge opp endringene, men vil forholde seg til dagens vernebestemmelser. FO-kongressen oppfordrer flere kommunestyrer til å gjøre dette.

Endringene som nå blir innført i arbeidsmiljøloven, viser at aldri tidligere har det vært mer nødvendig at våre medlemmer og tillitsvalgte står opp for trygghet – for menneskene vi er satt til å hjelpe og for de rammebetingelsene våre medlemmer jobber innenfor

Kampen for et anstendig arbeidsliv blir en lang kamp. FO er rede til å stå opp i denne kampen.  Sammen med en bred fagbevegelse, er vi klare til å ta kampen mot høyresidens angrep på arbeidstakernes rettigheter, lønn, pensjon og jobbtrygghet.