Norge har et rettferdig, inkluderende og effektivt arbeidsliv hvor ni av ti trives på jobben. Vi ligger på absolutt verdenstopp både for jobbtrivsel og motivasjon. Samtidig er det alvorlige utfordringer i arbeidsmiljøet vårt.

FO ser økende press i arbeidslivet som går på bekostning av ansattes arbeidsmiljø. Det gjelder for eksempel økt arbeidsmengde uten økte ressurser, lengre arbeidstid, større krav om tempo, manglende tilrettelegging og opplæring, manglende tilrettelegging for gravide og eldre arbeidstakere, ubekvem arbeidstid, og ikke minst vold, trusler og netthets.

FOs medlemmer står i en særstilling når det gjelder et utrygt arbeidsmiljø. Tall fra Fafo viser at over 44 prosent av medlemmene blir utsatt for vold og trusler på jobb. Dette fører til at ansatte i velferdstjenestene kjenner på utilstrekkelighet og utrygghet på jobb. De får fysiske og psykiske plager, og mange vurder jobbskifte. Dette er svært alvorlig. FOs slagord er «Stå opp for trygghet». Denne tryggheten må også gjelde våre medlemmer på jobb. FO arbeider derfor aktivt for at myndigheter, arbeidslivets parter og andre aktører i arbeidslivet har god kunnskap om hva som påvirker arbeidsmiljøforholdene, og at de setter i verk riktige tiltak.

Kunnskap om arbeidsmiljø og helse må brukes som faktagrunnlag for forebyggende arbeid. FO vil derfor alltid arbeide for å sikre økt forståelse for de utfordringene våre medlemmer møter og hva som er effektive virkemidler. God innsikt i og forståelse for jobbhverdagen er både nødvendig og avgjørende for å oppnå gode resultater. Politikere, arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, vernetjeneste og fagforeninger har et felles ansvar for dette.

Et godt og trygt arbeidsmiljø får flere i arbeid, sørger for at flere står lenger i jobb og sikrer kvalitet i tjenestene vi gir.

FO skal i kommende landsmøteperiode arbeide for at:

  • regjeringen intensiverer arbeidet mot vold og trusler i velferdsyrkene
  • arbeidstilsynets satsning mot vold og trusler fortsetter og forsterkes
  • utdanningene setter vold og trusler mot ansatte på pensum
  • arbeidsgivere følger krav i forskrifter til arbeidsmiljøloven om vold og trusler, sørger for systematisk trening i håndtering av konfliktfylte situasjoner, og bruker nødvendige ressurser for å få dette til
  • det sikres nok ressurser, gode tjenester og trygge arbeidsplasser for våre yrkesgrupper

Arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakernes helse og engasjement, og gode tjenester. FO tar dette på alvor!