Uttalelse fra FOs landsstyre 14. oktober 2015

Ansatte med sosialfaglig utdanning vil hindre elevfrafall

På tross av stor innsats for å redusere frafallet i videregående skole, slutter fortsatt omtrent 30 % av elevene. For å redusere frafallet kreves helhetlig og systematisk arbeid i hele utdanningsløpet. Ett tiltak er å øke voksentettheten og ansette folk med sosialfaglig og sosialpedagogisk kompetanse, som barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Kunnskapsministeren har slått fast at de har brukt opp mot en milliard kroner på å få ned frafallet i videregående skole uten at det har gitt ønsket effekt. Videre sier han at man må identifisere årsakene til frafallet og mer systematisk og målrettet sette i verk tiltak knyttet til disse.

SSB trekker fram to områder vi vet har betydning for at elever dropper ut av videregående:

  • Foreldrenes utdanningsnivå
  • Karakterer fra grunnskole

Det samme understrekes i NOVAs temanotat; Ungdom, frafall og marginalisering (2013). Årsaken til frafall ligger både i læringssituasjonen og i den enkelte elevs livssituasjon.

Ungdommer som har droppet ut av videregående begrunner det selv med skoletrøtthet, feilvalg og psykiske problemer. De trekker fram ensomhet, manglende anerkjennelse og ingen å snakke med. Når ungdommene skal beskrive hva som har fungert for dem, refereres det ofte til «voksenpersoner som har sett og likt dem og vist dem tillit - samtidig som de har vært tålmodige og møtt dem med humor.» (NOVA 2013)

Skal man følge ministerens anbefaling om å fokusere på hva som fungerer, bør det iverksettes tiltak som ungdommen selv mener fungerer. Det må derfor systematisk satses på flere ansatte i videregående skole for å ivareta og følge opp elven utover det skolefaglige. FO mener at barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleierens kompetanse er unik i den sammenhengen. Ved å ansette folk med sosialfaglig og sosialpedagogisk kompetanse som har tid og er tilgjengelig for elevene på ulike arenaer, øker sjansen for at den enkelte elev kan få den hjelpen den trenger for å fullføre videregående skole.