Uttalelse vedtatt av FOs landsstyre 14. oktober 2015

Arbeidsinkludering - noe annet enn arbeidsformidling

Det er ikke gjennom reduksjon i økonomiske ytelser eller mer bruk av pisk vi kan få brukerne i NAV ut i arbeidslivet. Mange av brukerne trenger mye mer enn en ledig jobb eller praksisplass for å komme i arbeid. FO vil ha økt fokus på sosialfaglig kompetanse i NAV og tilstrekkelige ressurser til å utøve godt sosialfaglig arbeid overfor brukere med komplekse og sammensatte behov. FO mener derfor at det bør innføres en veiledende bemanningsnorm for antall brukere per saksbehandler.

Arbeid og aktivitet står sentralt i NAV og er målet for de aller fleste som befinner seg utenfor arbeidslivet. Ofte må imidlertid andre helt grunnleggende ting i livet på plass før tiltak som skal føre vedkommende ut i arbeid kan lykkes. Vi vet at målrettet arbeid med enkelte grupper, som for eksempel ungdom, innvandrere og personer med 2

nedsatt funksjonsevne, er helt avgjørende for å hjelpe folk ut i arbeidslivet. Tett oppfølging, fleksible rammer og tilstrekkelig med tid og ressurser står helt sentralt.

Arbeidsinkludering forutsetter god kjennskap til lokale bedrifter og lokalt næringsliv, og det må være etablert et gjensidig tillitsforhold mellom NAV og arbeidslivet. Kombinasjonen av sosialfaglig kompetanse og arbeidslivskompetanse er derfor helt nødvendig på NAV-kontorene. Nærhet til lokalsamfunnet og gode koordinerte tjenester er avgjørende for at NAV skal framstå som troverdig i samarbeid med andre aktører.

Godt (sosial) faglig arbeid i NAV betinger trygge og gode rammer for de ansatte, samt nødvendig fleksibilitet og handlingsrom til å ivareta brukerens behov. Endringsarbeid er både tid- og ressurskrevende og fordrer derfor tett oppfølging og tilstrekkelig bemanning.