Å sørge for en trygg barndom er den beste investeringen et samfunn kan gjøre. Barnevernsansatte rapporterer om for liten tid til å gjøre en god nok jobb. Våre medlemmer forteller om en hektisk arbeidshverdag i barneverntjenesten der de skal rekke over altfor mange saker på kort tid. 

FO kjenner til tilfeller der ansatte har hatt ansvar for å følge opp 40-50 barn samtidig. En sak kan innebære om lag 20 personer. Det betyr at en ansatt skal holde oversikt over 800 personer på kanskje en uke. God nok bemanning er avgjørende for å sikre et faglig forsvarlig tilbud til barn som trenger hjelp. Og det haster.

Vi ber regjeringen sette et makstall for hvor mange barn en ansatt i barnevernet kan ha ansvar for, slik det er i barnehagen. Vår anbefaling er at hver kontaktperson i barnevernstjenesten ikke bør ha ansvar for mer enn mellom 9-15 barn.

Til tross for noe mer midler i budsjettforliket 2018, er vår vurdering at barnevernet fortsatt underfinansiert. Flere barn som vil trenge hjelp, flere oppgaver, samt regjeringens ambisjoner for et barnevern på barns premisser, krever økt finansiering. 

Det er behov for å øremerke 250 nye millioner til det kommunale barnevernet, og man må få på plass en flerårig opptrappingsplan for barnevernet.

I tillegg til nok ansatte, er det avgjørende at de som jobber i barnevernet innehar den nødvendige kompetansen slike stillinger krever. FO mener derfor det er på høy tid med autorisasjonsordning for sosionomer og barnevernspedagoger. Dette vil bidra til bedre kvalitet, økt tillit og profesjonalitet i tjenestene.

I regjeringsplattformen for 2018 legger regjeringen opp til å kjøpe inn flere private barnevernstjenester. FO frykter privatisering av barnevernet vil føre til kutt i lønns- og arbeidsvilkår og dårligere tjenester. Om lag 80 prosent av kostnadene ved barnevernsinstitusjoner er personalkostnader, og reduksjon i personalkostnader og innsparinger for å sikre profitt vil gå utover kvaliteten. Pengene bør brukes på barna, ikke på profitt. 

FO forventer også at den nye ministeren sørger for at alle mindreårige behandles som barn i Norge. Barn på flukt er noen av de mest sårbare menneskene i vårt samfunn. Mange enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år bosettes alene på hybler, og FO er bekymret for situasjonen deres. Barnevernet må få ansvar for alle mindreårige asylsøkere og flyktninger som mangler omsorgspersoner.

FO vil gjerne invitere den nye ministeren til dialog om hvordan vi sammen kan sikre et trygt barnevern som er godt rustet for framtida. De ansatte er barnevernets viktigste ressurser, og behovet for økte ressurser er stort.

Man får ikke bedre barnevern enn det man er villig til å betale for. Barn som trenger hjelp har ingen tid å miste.