Overgangsordningen innebærer at husstanden får et fradrag i inntekt før bostøtte beregnes for å kompensere for inntektsøkning som følge av uførereformen av 1.1.2015. Dette er gode nyheter for alle de som har risikert å miste en viktig inntektskilde og dermed få forverret økonomisk livssituasjon.

Men kompensasjonsordningen omfatter ikke de som fikk innvilget lav uføretrygd eller søkte bostøtte etter 31.12.14. De må håndtere boutgiftene sine trass i en lav inntekt. Det fører til at netto utbetaling blir lavere.
Inntektsgrensene for å ha rett på bostøtte er ikke justert siden de nye reglene trådte i kraft, noe som gjør at flere må søke supplerende sosialhjelp for å ha nok penger til boutgifter og livsopphold. Å være selvforsørget er viktig for folk flest sin selvrespekt og følelse av verdighet. 

I følge Husbankens Årsrapport 2017 har uføre som ikke er omfattet av reformen i de fleste tilfeller for høy inntekt for å motta bostøtte. Noe som var ment en forbedring av inntekten, ble for mange en forverring i deres totale økonomiske situasjon. I tillegg vet vi at utgifter til leie og kjøp av bolig har økt kraftig de siste årene.

Når overgangsordningen for uføre nå gjøres permanent, tolker vi det som en bekreftelse på behovet for ordningen. Hvordan man samtidig kan velge å dele en økonomisk likestilt gruppe i to, med ulikt økonomisk utfall avhengig av om du fikk en ytelse før eller etter et bestemt årstall er imidlertid ikke lett å forstå. Dette strider mot rettferdighetsprinsippet. Det er netto utbetalt beløp folk lever av, og det er mangel på penger som gjør folk fattige.

FO krever like regler for uføre med lik økonomisk situasjon, juster inntektsgrensene for å ha rett på bostøtte.