Rettighetsutvalget har fått utsatt frist til 30. september 2016 på å levere sin innstilling.  Vi forventer at utvalget da leverer et godt og gjennomarbeidet resultat. Grunnleggende rettigheter som full inkludering og deltakelse i samfunnet gjelder alle mennesker i Norge.  Men reelle muligheter for deltakelse og selvbestemmelse er sterkt begrenset for personer med behov for tilrettelegging, hjelp eller støtte. Dermed har ikke personer med utviklingshemning like reelle muligheter og rettigheter. 

En inkluderende skole
Stadig flere barn får undervisning utenfor ordinær klasse; på spesialskole, spesialklasse eller spesialgruppe, Det gir grunn til bekymring for skoletilbudet og det faglige innholdet til elevene. Slik segregering fremmer ikke sosial læring, åpenhet eller relasjoner som er viktige forutsetninger for å forhindre utstøting og fremme inkludering.

Barn med utviklingshemning har behov for lærere med spesialisert kompetanse enten de får undervisning på nærskolen eller spesialskole.  Enkelte elever med multifunksjonshemning vil trenge fysio- og ergoterapeuter, ikke en kroppsøvingslærer. Hørselshemmede kan ha behov for audiopedagoger, ikke norsk og engelskdidaktikere. Elever med utviklingshemning og lav kognitiv fungering med behov for vernepleierfaglig kompetanse, ikke en spesialisert faglærer med spisskompetanse i matematikk. Det samme gjelder elever med autismediagnoser som trenger individuelle opplegg. Formålet med grunnskoleopplæring er blant annet å være en døråpner og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring. Den skal også fremme demokrati og likestilling.

Skal vi klare dette må vi tilrettelegge for individuell utvikling og tilpasset opplæring. Det krever at skolen har ulik kompetanse og mangfoldig tilbud. Skolegang som ikke forbereder alle elever på et mest mulig selvstendig liv utfra individuelle forutsetninger, er ingen likeverdig skole.

FO vil ha konkrete tiltak som vil sikre at skolene har nødvendig kompetanse for å gi alle barn tilrettelagt undervisning. Det innebærer blant annet flere ansatte fra yrkesgrupper med nødvendig helse- og sosialfaglig bakgrunn; herunder vernepleiere.

Et inkluderende arbeidsliv
En ikke – inkluderende skole hindrer fremtidige arbeidsmuligheter for nærmere 18000 mennesker. Andre forhold, som at utviklingshemning nærmest automatisk utløser uføretrygd ved fylte 18 år, og en oppfatning om at utviklingshemmede verken kan eller vil inkluderes i arbeidslivet virker ekskluderende. Kombinasjonen av disse gjør mulighetene til arbeid enda vanskeligere. Arbeid er en svært viktig måleindikator for livskvalitet og selvoppfattelse. Konsekvensen er at vi hvert år devaluerer mennesker på bakgrunn av en diagnose uten at personen selv blir hørt. 

FO vil at abeid til alle» må bli et krav med både innhold og realitetsmuligheter.  Vi forventer å se konkrete tiltak rettet mot:

  • Søknads- og ansettelsesprosesser
  • Bedre og tydeligere informasjon om dagens ordninger i NAV

Tiltak som øker mulighetene for arbeid i ordinære bedrifter, og at tilrettelagt arbeid blir anerkjent som verdiskapende og likeverdig arbeid.

Uttalelsen ble vedtatt på FOs landsstyremøte 14. og 15. juni 2016.