Uttalelse fra FOs landsstyre 16. - 17. mars 2016:

Et godt samarbeid mellom barnevern og NAV sikrer barn en tryggere oppvekst

Antall barn som lever i fattige familier fortsetter å stige. I følge SSB har antallet økt fra 82000 barn i 2013 til 92000 i 2014. FO mener barnevernet og NAV må samarbeide for å sikre barnas rettigheter.

Barnefattigdom handler først og fremst om familiefattigdom. Familier med dårlige levekår er overrepresentert blant de som mottar hjelp fra barnevernet. Barnevern og NAV må derfor ha kunnskap om hva vedvarende lavinntekt, dårlige boforhold, marginalisering og utenforskap kan representere av belastninger for familier. Godt samarbeid mellom barnevern og NAV vil sikre disse barna en tryggere oppvekst.

Barnevernets tiltak handler i hovedsak om relasjoner og samspill mellom barn og foreldre, men barnevernet må også være opptatt av livsbetingelsene til de som mottar hjelp. Å leve i fattigdom over tid er en stor belastning for foreldre og bidrar til at de ikke får gitt ønsket omsorg til barna. FO er bekymret for at barnevernet ikke fanger opp eller har nok virkemidler for å løse problemene fattigdom fører med seg.

Barnevernet har et ressursperspektiv i sitt oppfølgings- og tiltaksarbeid. Både personlige og materielle ressurser i familien og rundt barnet vektlegges. I tillegg må barnevernet ha et klasse- og levekårsperspektiv, og de må se barnet, ungdommen og familiene i sammenhengen de lever i. Foreldrenes evne til endring og til å ta imot råd og veiledning blir påvirket av for eksempel konstant bekymring over dårlig økonomi, eller en bosituasjon som ikke er egnet for barnefamilier.

NAV har ansvar for at utsatte familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. NAV er derfor den viktigste samarbeidspartneren for barnevernet. Både barnevernet og NAV må ta ansvar for konsekvensene det har for barn, ungdom og familier å leve i fattigdom og søke samarbeid i slike saker. Barnevernet må i sitt arbeid med familier identifisere risikofaktorer knyttet til livsbetingelser, mens NAV må bidra til egnet bolig og et stønadsnivå som gjør det mulig for foreldrene å ivareta barnas grunnleggende og nødvendige behov.

NAV er også sentrale i arbeidet med å sikre ungdom med tiltak i barnevernet godt ettervern og god inngang til voksenlivet. Det er fortsatt behov for bedre koordinering av tjenestene og avklaringer i samarbeidet mellom barnevern og NAV i disse sakene. Felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsdeling mellom barnevernet og NAV, varslet i Prop. 106 (L), må på plass.

Levekårs- og klasseperspektiv i arbeid med barn, unge og deres familier krever sosialfaglig kompetanse og bevissthet. Grunnleggende elementer i sosialt arbeid handler om helhetlig tenkning og forståelse både på individ- og samfunnsnivå. FO jobber for at ansatte både i barnevernet og i NAV kan bruke kompetansen sin, få tid til å snakke med barn, ungdom og foreldre og samarbeide med andre instanser. FO krever derfor en bemanningsnorm i NAV og i barnevernet. Slik sikres god ivaretakelse av barns rettigheter og de ansattes arbeidsvilkår. Å legge til rette for at familier får god og riktig hjelp til riktig tid krever at barnevern og NAV lykkes i sitt samarbeid om og med den enkelte familie.