Uttalelse fra FOs landsstyre 16. juni 2017

FO gratulerer LO med vel gjennomført kongress og med ny ledelse!

FOs landsstyre sender sine gratulasjoner til den nyvalgte ledelsen i LO. Vi ser fram til godt samarbeid, og vil gjøre vårt til at viktige vedtak fra kongressen blir omsatt i praktisk handling i de kommende fire årene.

LO-kongressen er en viktig begivenhet. Vedtakene som ble fattet legger grunnlaget for LOs arbeid og politikk i de kommende fire årene. FO er derfor fornøyd med at LOs handlingsprogram klart stiller seg bak mange saker som er viktige for oss.

Dette gjelder for eksempel kravet om bemanningsnorm i kommunalt barnevern, tiltak for likelønn, profittfri velferd og at enslige mindreårige asylsøkere skal være barnevernets ansvar. Dette er områder som lenge har stått på FO sin dagsorden, og vi ser nå fram til viktig drahjelp fra LO både på disse og andre områder.

FO er også svært fornøyd med at LO kongressen har slått fast at LO har som mål å bli den foretrukne hovedsammenslutningen for langtidsutdannede arbeidstakere. Vi ser derfor fram til en konstruktiv diskusjon om hvordan det politiske og organisatoriske arbeidet for å synliggjøre LO-forbundene på dette området skal styrkes gjennom konkrete tiltak.