Uttalelse fra FOs landsstyre 23. mars 2017

FO krever en mer human politikk overfor barn på flukt!

Flyktningsituasjonen i verden er en pågående krise og ikke siden andre verdenskrig har flere mennesker vært på flukt. Omtrent halvparten av disse er barn – og mange flykter alene. FO er alvorlig bekymret for disse barna.

FO etterlyser en mer human politikk som i større grad ivaretar internasjonale avtaler. Barnets beste og barnekonvensjonen må respekteres og brukes som rettesnor for den praksis som utøves av myndighetene.

Barn og unge som søker asyl i Norge utgjør en svært sårbar gruppe. Mange har traumatiske erfaringer med seg fra hjemlandet og fra flukten. Enslige mindreårige asylsøkere har i betydelig større grad enn andre ungdommer psykiske helseplager og har langt oftere vært utsatt for traumer eller overgrep i ung alder.

Politiske innstramninger i 2016 bidro til at forholdene for enslige mindreårige i Norge forverret seg dramatisk. Blant annet har bruken av midlertidige oppholdstillatelser økt kraftig. 

FO er svært bekymret for situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere og vi krever at det blir skapt trygghet for disse barna. Barn og unges rettsikkerhet og psykososial helse må spesielt ivaretas gjennom flere konkrete tiltak:

  • FNs barnekonvensjon og prinsippet om barns beste må bli styrende for en ny asylpolitikk som er rettssikker, rettferdig og solidarisk. Ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere må avvikles, og de må bosettes i kommunene.
  • Den barnefaglige kompetansen må styrkes i mottaksarbeidet.
  • Regjeringen må kartlegge omfanget av selvmord og personer som blir borte fra mottak.
  • Helsetilbudet for barna må styrkes med psykiske helsetjenester.
  • Vurdering av et barns alder må alltid bygge på flere faktorer og vektlegge uttalelser fra omsorgspersoner.
  • Alle avgjørelser i saker som omhandler enslige mindreårige stilles i bero fram til rimelighetsvilkåret i forbindelse med internflukt gjeninnføres i utlendingsloven § 28.
  • Flere internasjonale organisasjoner og afghanske myndigheter mener at sikkerhetssituasjonen i landet er i negativ utvikling. Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan må derfor revurderes.

FO oppfordrer fagbevegelsen til å stå sammen i kampen for verdier som respekterer menneskerettigheter, barnevernkonvensjonen og barnas behov for beskyttelse. Det er vårt felles ansvar å arbeide for at stortingsflertallet gjenoppretter tilliten til Norges asylpolitikk.