Uttalelse fra FOs landsstyre 14. oktober 2015

FO krever en verdig asyl- og flyktningpolitikk

Frivillige organisasjoner og enkeltmennesker gjør en fantastisk innsats for å bidra i flyktningkrisa. Nå krever FO at regjeringen tar et større ansvar og følger opp sine forpliktelser for å føre en verdig asyl- og flyktningpolitikk.

Over hele landet engasjerer frivillige seg for å bidra i høstens flyktningkrise. Regjerningen følger ikke opp dette folkelige engasjementet, og i liten grad de forpliktelsene Norge har etter FNs flyktningkonvensjon. Sammen med Verdenserklæringen om menneskerettigheter gir den personer som er forfulgt eller som er i fare på grunn av krig og konflikt, rett til å søke om asyl i et annet land. Å ta imot flyktninger og asylsøkere handler derfor om rettigheter og plikter, ikke frivillighet og veldedighet.

FO jobber for en verdig flyktning- og asylpolitikk, der alle flyktninger og asylsøkere i Norge har rett til god omsorg, individuell oppfølging og behandling. Barn og enslige mindreårig asylsøkere trenger spesiell oppmerksomhet. En god og trygg barndom er både en rett barn har, og en plikt statene har etter FNs barnekonvensjon. Norge har ratifisert Barnekonvensjonen og har dermed plikt til å følge den. Innvandringspolitiske hensyn viser seg derimot i praksis å stå i veien for barns rettigheter.

FO mener derfor at regjeringen snarest må:

  • Bevilge ekstra midler som sikrer rask saksbehandling, med et særlig fokus på sårbare grupper som enslige mindreårige og barnefamilier
  • Sikre sosial og barnevernfaglig ansatte hos politiets utledningsenhet (PU)
  • Opprett flere mottak i offentlig regi
  • Styrke bemanning i mottak for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15- 18 år, og ansette flere med barnefaglig kompetanse.
  • Forbedre retningslinjer og styrke tilsyn av asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år.

På lengre sikt krever FO at regjeringen må:

  • Styrke forutsetningene for integrering gjennom å korte ned ventetiden før asylintervjuet
  • Gi tidligere rett til norskopplæring, arbeid og/eller aktivitet i mottak
  • Tillate selvbosetting.
  • Avslutte ordningen med midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige flyktninger. Det er vanskelig å hjelpe barn som lever i konstant frykt for dagen da de fyller 18 år og kan bli sendt ut av Norge.
  • Sørge for at alle enslige mindreårige asylsøkere opp til 18 år skal være barnevernets ansvar, og alt arbeidet med barna skal hjemles i barnevernloven.