Uttalelse fra FOs landsstyre 14. oktober 2015

FOs fem forventninger til nyvalgte kommunepolitikere

Fellesorganisasjonen (FO) gratulerer alle nyvalgte lokalpolitikere, både i kommuner og fylkesting, som i disse dager tar fatt på en ansvarsfull og krevende oppgave. Politikerne som skal styre må stå opp for tryggheten til innbyggerne, slik at alle får den hjelpen de har krav på og rett til. FO anbefaler at politikerne lytter til fagpersonene på grunnplanet i kommunene. Det er disse som vet hvor behovene er størst. FO har fem forventninger til nyvalgte lokalpolitikere:

1) FO mener det store antallet flyktninger og asylsøkere som nå kommer til landet, vil kreve ekstra innsats fra kommunene, særlig med tanke på bosetting og integrering. Kommunene må følge opp stortingsvedtak og regjeringens oppfordring om å ta imot flere flyktninger og asylsøkere. FO forventer at kommunepolitikerne sørger for å øke ressurser til nødvendige tjenester og tiltak som barnevernstjenestene, botilbud til enslige mindreårige, introduksjonsprogram og bosetting.

2) FO mener at helse- og sosialtjenester bør drives i kommunal egenregi, ved at kommunene utvikler, eier og driver tjenestetilbudet selv. Disse tjenestene skiller seg fra andre tjenester ved at de er komplekse og tilbys mennesker som ofte er i en sårbar og utsatt situasjon. Kommunal egenregi sikrer best egenkontroll, både over kvaliteten i tjenestene og ansattes arbeidsvilkår. Dersom kommunene likevel kjøper inn tjenester til barnevern, psykisk helse, rusomsorg og i tjenestene for utviklingshemmede fra eksterne aktører, bør kommunepolitikerne i mye større grad følge opp og kontrollere kvaliteten på disse tjenestene, samt stille krav til lønns-, pensjons- og arbeidsforhold hos leverandørene.

3) Det må innføres en bemanningsnorm i barnevernet, ved å sette et øvre tak på hvor mange barn saksbehandler i barnevernet skal ha ansvaret for. Ingen saksbehandlere i barnevernet bør ha mer enn 9 – 15 barn for oppfølging.

4) FO råder kommunene til å følge bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som gjaldt inntil 1. juli i år, for eksempel når det gjelder bruk av midlertidige ansettelse og arbeidstid. Disse bestemmelsene sikrer ansattes rettigheter bedre enn den nye loven gjør.

5) FO råder kommunene til å eie boliger og selv skal ha regien for utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet. Prisene i dagens boligmarked hindrer mange i å etablere seg med egen bolig. Disse må få en mulighet gjennom et regulert boligmarked.