Uttalelse fra FOs landstyre 7. og 8. desember 2021.

Det nærmer seg jul, og for de fleste av oss betyr det halv skatt på desemberlønna og ekstra penger til gaver og god mat. Samtidig lever 115 000 barn i Norge i lavinntektsfamilier. Dette er et problem hele året, men blir ekstra synlig i jula. FO krever at regjeringen styrker kommuneøkonomien, hever barnetrygden og sørger for at lovendringen om å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp iverksettes omgående.

Noen har hatt det ekstra vanskelig under pandemien. Vi har stått i den verste helsekrisen siden spanskesyken. De økonomiske og sosiale ettervirkningene vil prege samfunnet og enkeltmennesker i lang tid. Barn og unge har allerede båret en stor byrde under pandemien. Trangboddhet, tap av arbeid, ensomhet, økonomiske bekymringer og reduserte fritidstilbud er bare noen av de sosiale utfordringene samfunnet og enkeltmennesker står ovenfor. For å forhindre alvorlige konsekvenser av pandemien må vi som samfunn ta ansvar nå. Vi må møte utfordringene og være villig til å investere

Det er mange kommuner som har trange budsjetter, og flere eksempler viser kutt som reduserer tjenestetilbudet til barn og familier i sårbare livssituasjoner. Vi vet at fattigdom er en av de største risikofaktorene for utenforskap. Samtidig vet vi at 2 av 3 kommuner trekker barnetrygden fra beregning av sosialhjelp, selv om det er den ytelsen som løfter flest familier over fattigdomsgrensa. Økonomiske utfordringer oppleves for mange som særlig belastende når vi går inn i jula. 

Fattigdom i Norge handler ikke nødvendigvis bare om mangel på mat. Det handler om at man ikke får delta i vanlige aktiviteter, om dårlige boforhold og levekår, og løs tilknytning til utdanning og arbeid. Mange barn og unge kommer tilbake på skolen i januar og må lyve om gaver og opplevelser de ikke fikk. 

Barn velger ikke familiens økonomiske situasjon, men de må likevel bære konsekvensene og bekymre seg for dem. Barn har det sjelden bra om ikke hele familien har det bra. Barn i lavinntektsfamilier vokser opp med større levekårsutfordringer enn andre. 

Ny regjering må ta ansvar for at familier med sammensatte utfordringene får nødvendig hjelp og støtte. Det handler om å sikre barn gode og trygge oppvekstsvilkår, og legge til rette for arbeid, aktivitet, bolig og tjenester til alle som har behov for det. Ingen barn skal vokse opp i fattigdom i Norge. Derfor har FO tre viktige punkt på sin ønskeliste: Styrk kommuneøkonomien, øk barnetrygden og sørg for at lovendringen om å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp iverksettes omgående. Dette er den beste julegaven vi kan gi barn i Norge.