Facebookrammer

I likhet med resten av verden, står Norge nå i en dramatisk situasjon grunnet koronapandemien. Alle må bidra i den store nasjonale dugnaden. 

Landsstyret i FO vil gi honnør til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere som jobber i helse -, omsorg - og sosialtjenestens frontlinje. 

Sykehus og kommuner skriker etter helsepersonell, barnevernet trenger sosialarbeidere og Nav fikk 100.000 søknader om dagpenger på to dager. Samfunnet trenger mennesker med helse- og sosialfaglig kompetanse. Helse- og sosialarbeidere jobber med sårbare grupper og mennesker som er ekstra utsatt i krisetider. Dette kan være mennesker med utviklingshemming som sliter med å takle endringer i hverdagen, mennesker som lever i rus og med psykiske helseutfordringer, eller barn, unge og foreldre som trenger bistand for å komme igjennom krevende hverdager. Det er de som blir hardest rammet nå.

Helse- og sosialarbeidere bidrar til å forebygge og bekjempe smitte, beskytte risikogruppene og bidra til god behandling av dem som er smittet. Vernepleierne er autorisert helsepersonell og bidrar allerede i beredskapstroppen på sykehjem, i hjemmebaserte tjenester og på 
sykehus. Og ikke minst med å trygge personer med utviklingshemming som er spesielt utsatt. Sosionomene og velferdsviterne står i første rekke hos NAV som nå opplever et enormt trykk fra flere stønadsmottakere som må sikres en inntekt etter bortfall av arbeid. Barnevernspedagoger, sosionomer og andre ansatte i barnevernet er definert som kritisk personell, og gjør en avgjørende innsats for å ivareta sårbare barn og unge. 

FOs medlemmer med helsefaglig kompetanse kan bidra til større kapasitet i helsevesenet framover. Bufdir og NAV søker flere medarbeidere med sosialfaglig kompetanse. Alle som har mulighet oppfordres til å melde seg til tjeneste. Dette gjelder også studenter fra profesjonsutdanningene. Vi skal gjøre vårt for at Norge kommer trygt gjennom koronakrisen.

Helse- og sosialarbeidere står opp for trygghet i krisetid: Landsstyret sier tusen takk for den jobben du gjør!

Uttalelse vedtatt av landsstyret 31. mars 2020.